Farmakologisk behandling av patienter med kronisk hjärtsvikt på Ekerö vårdcentral

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Hjärta/kärl

Projektledare: Erik Norlander

Projektstart: 2017-11-23

 

Beskrivning

Hjärtsvikt är en folksjukdom som leder till nedsatt livskvalitet, ett ökat behov av inneliggande vård och en ökad mortalitet. Nationell prevalens av symptomgivande hjärtsvikt beräknas till cirka 2%. Tillståndet är underdiagnosticerat, vilket innebär att många patienter inte erhåller rekommenderad farmakologisk behandling, eller erhåller den först i ett långt framskridet skede. Rekommenderad behandling är i första hand ACE-hämmare (ACEi) eller angiotensin II-receptorblockerare (ARB), i kombination med betablockad (BB) vid symptomgivande hjärtsvikt.

Studiens syfte var att uppskatta eventuell underdiagnostik på Ekerö Vårdcentral, samt kartlägga i vilken utsträckning diagnosticerade patienter erhållit adekvat farmakologisk behandling i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Studien undersökte också eventuell könsskillnad, med avseende på given behandling.

Ladda ner som pdf