FaR för psykisk hälsa

Projektet syftar till förbättrad psykisk hälsa hos befolkningen genom behandling med FaR – en metod för stöd till egenvård.

Verksamhet: Utvecklingenhet Levnadsvanor

Ämne: MI/Motiverande Samtal, Psykisk Hälsa, Fysisk aktivitet

Projektledare:
- Cassandra Spoonberg och Sara Petersson, Rinkeby-Kista
- Jessica Bergfoth och Camilla Söder, Södertälje

Finansiering: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom satsning med statliga stimulansmedel för arbetet med psykisk hälsa

 

Beskrivning

Projektet syftar till förbättrad psykisk hälsa hos befolkningen genom behandling med FaR – en metod för stöd till egenvård. Det syftar också till ökad kunskap om och användning av FaR-metoden som behandling. Detta görs genom att:

  • Erbjuda subventionerad utbildning i metoden FaR och alla dess moment till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom region och kommun. Det omfattar VC, PV-rehab, BUMM, elevhälsan, LSS-team, BMM, UM, FHV samt till färdigbehandlade inom öppenpsykiatrin.
  • Driva FaR-mottagningar i Rinkeby-Kista stadsdelsområde och Södertälje dit förskrivare av FaR kan hänvisa mottagare av FaR för individuellt anpassat stöd av hälsopedagog för att komma igång och uppnå ordinerad dos av fysisk aktivitet.
  • Kartlägga och sprida information om respektive områdes utbud av möjligheter till fysisk aktivitet.

Målgrupp

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som förskrivare av FaR, individer som erhåller FaR och aktivitetsarrangörer vilka kan ta emot individer som har fått ett FaR.

Bakgrund

Psykisk ohälsa ökar i befolkningen och för många med mild/måttlig depression, ångest eller stressrelaterad ohälsa visar forskningen att fysisk aktivitet och träning kan ge god effekt både för att förebygga och behandla. En fördel med att välja fysisk aktivitet som behandling eller del av behandling är att även metabola riskfaktorer (en vanlig samsjuklighet vid psykisk ohälsa) påverkas positivt.

Syfte

Projektet syftar till att förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen i länet, öka medvetenheten hos vårdgivare och vårdmottagare om fysisk aktivitet som en behandling vid vissa typer av psykisk ohälsa. Öka kunskapen om och kvalitén vid användning av metoden FaR och dess användbarhet som behandling vid psykisk ohälsa.

Metod

Genom att erbjuda och genomföra utbildningar i metoden FaR till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på vårdcentraler, primärvårdsrehab, BUMM, elev-hälsan, LSS-hälsan, BMM, UM, FHV samt inom öppen psykiatrin bidrar projektet till att öka förståelsen för och kunskapen om metoden FaR som ett verktyg vid behandling av stressrelaterad och psykisk ohälsa.

Genom etablerandet av två FaR-mottagningar, den ena med upptagningsområde Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och den andra i Södertälje erbjuder projektet extra stöd från hälsopedagoger till de individer som fått ett FaR att komma igång med ordinerad aktivitet. Projektet samlar in data genom enkäter och intervjuer för att utvärdera användning och följsamhet till metoden FaR och för att kunna kommunicera till övriga samhället hur förskrivare och mottagare av FaR, hälsopedagoger och aktivitetsarrangörer beskriver sina upplevelser av att medverka i projektet.

Betydelse

Projektet förväntar sig positiv påverkan på antal förskrivna och genomförda FaR så att fler individer med mild/måttlig depression och/eller ångest eller stressrelaterad ohälsa förbättras i sin psykiska hälsa genom ökad fysisk aktivitetsnivå. Att bidra till att sprida kunskap om fysisk aktivitet och metoden FaR inom området psykisk hälsa.

Senast ändrad 2021-01-18