Dexametason-CRH-test som prediktor av effekt vid depressionsbehandling: en pilotstudie

Projektet avser främst att ge en uppfattning om frekvensen av olika utfall av DEX-CRH-testet (stresshormonaxelns känslighet) bland primärvårdspatienter med depressionssymtom.

Ämne: Psykisk Hälsa

Målgrupp: Alla

Projektledare: Björn Mårtensson, Univ.lektor, med dr, specialist i psykiatri, Psykiatri Nordväst, Karolinska universitetssjukhuset Solna

Projektmedlemmar:

  • Marie Åsberg, professor emerita i psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper Karolinska institutet/Danderyds sjukhus

  • Åke Nygren, professor emeritus i personskadeprevention, Institutionen för kliniska vetenskaper Karolinska institutet/Danderyds sjukhus

  • Maria Wiklander, psykolog, doktorand

Finansiering: Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council), Region Stockholm

 

Beskrivning

Endast 60 % av patienter med primär depression får en tillfredsställande symtomlindring av antidepressiva läkemedel och KBT. En möjlig förklaring kan vara heterogenicitet i det som klassas som depression. Vid stimulering med det frisättande hormonet CRH efter dexametason tillförsel (DEX-CRH-test) till patienter med utmattningssyndrom är frisättningen av ACTH och kortisol lägre än förväntat, dvs stresshormonaxelns känslighet är sänkt. Detta är tvärtemot vad man väntar sig vid en vanlig primär depression, där stresshormonaxelns känslighet kan vara förhöjd och frisättningen av ACTH och kortisol då är ökad efter CRH-tillförsel.

Syfte

Projektet avser främst att ge en uppfattning om frekvensen av olika utfall av DEX-CRH-testet (stresshormonaxelns känslighet) bland primärvårdspatienter med depressionssymtom. Syftet är att skaffa underlag för att kunna dimensionera en större studie där man undersöker om DEX-CRH-testet kan användas för att förbättra valet av behandling vid olika typer av depression.

Metod

Studien är öppen och 40 deprimerade patienter (20 kvinnor och 20 män) kommer att randomiseras till behandling med antingen KBT eller citalopram (SSRI). Innan behandling sker en omfattande utredning med bl.a. Dex-CRH-test. Aktiv behandling pågår under 12 veckor, med utvärdering direkt efter behandlingens avslutande (12 v) och efter ytterligare fyra veckor (16 v). Data samlas också från Försäkringskassan, ett och två år efter projektets avslutning.

Description in English

The Dexametasone-CRH-test as a potential predictor of treatment effect in depression: a pilot study

Background

Only 60 % of patients with primary depression get satisfying relieve of symptoms when treated with antidepressant drugs or cognitive behavioral therapy (CBT). A possible explanation might be heterogeneity in depression. Long term severe stress without sufficient recuperation may result in Exhaustion Disorder (ED), characterised by profound fatigue, sleep disorder, irritability and cognitive problems. There is a reduced sensitivity of the HPA axis in patients with ED, as manifested in lower than normal increase in cortisol and ACTH in plasma after stimulation with CRH, and after pretreatment with dexamethasone (DEX-CRH-test).

Aim

The primary aim of this pilot study is to examine different outcomes of the DEX-CRH-test among patients with depression from primary health care centres. This pilot study is performed in order to plan a larger study that aims to examine whether the DEX-CRH-test might predict short term or long term treatment outcome with antidepressant drug treatment or CBT.

Methods

The study is an open trial including 40 patients with depression (20 women and 20 men) that will be randomized to treatment with either citalopram (SSRI) or CBT. Before treatment the patients will be extensively examined, including the DEX-CRH-test. Active treatment will continue during 12 weeks, with evaluation of change in total scores on the MADRS (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) and the Karolinska Exhaustion Disorder Rating Scale (KEDS) at 12 and 16 weeks after inclusion. Additionaly, number of days on sick leave within one and two years after inclusion will be evaluated.

Senast ändrad 2021-02-03