Behandling med GLP-1-agonister och SGLT-2 hämmare hos typ 2 diabetiker med övervikt eller fetma på Gustavsbergs vårdcentral

Författare: Erik Borg

E-post: erik.borg@sll.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Gustavsbergs VC

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Maria Fröberg

 

ABSTRACT

Bakgrund

Patienter med diabetes typ 2 och övervikt eller fetma rekommenderas idag vid otillräcklig effekt av livsstilsåtgärder och metforminbehandling tillägg av GLP-1-agonister eller SGLT2-hämmare.

Syfte

Att undersöka om patienter på Gustavsbergs Vårdcentral med diabetes typ 2 och övervikt eller fetma ordinerats GLP-1-agonister eller SGLT2-hämmare vid otillräcklig glukoskontroll.

Material & metod

Studien var en kvantitativ, retrospektiv journalbaserad tvärsnittsstudie på Gustavsbergs Vårdcentral. Studiegruppen var de listade patienterna med övervikt eller fetma med diagnosen diabetes typ 2 under perioden 2018-09-01 till 2020-08-31. Av ca 31 000 patienter var det 233 kvinnor och 407 män som uppfyllde kriterierna och studerades.

Resultat

Medelvärdet på HbA1c var 50 mmol/mol för kvinnorna och 52 mmol/mol för männen med en statistisk signifikant skillnad i HbA1c mellan könen (p=0,034). Totalt var det 63/233 (27%) av kvinnorna och 103/407 (25%) av männen som tidigare eller under studietiden var ordinerade GLP-1-agonister eller SGLT2-hämmare. Man kunde ej se någon könsskillnad om man blivit ordinerade GLP-1-agonister/SGLT2-hämmare eller ej (p = 0,64). Av de som ej blivit ordinerad denna behandling var det 46/170 (27%) av kvinnorna och 98/303 (32%) av männen som hade ett HbA1c  52 mmol/mol och därför bedömdes kunna vara potentiella kandidater för behandling med GLP-1-agonister eller SGLT2-hämmare (p=0,24).

Slutsats

Studien visade att vårdcentralen har en effektiv blodsockersänkande behandling för merparten av diabetespatienterna med övervikt/fetma. Majoriteten av de som ej blivit ordinerade GLP-1-agonister/SGLT2-hämmare bedömdes ej vara i behov av behandlingen. Dessutom verkar vården vara jämlik mellan könen.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta