Bakteriell växt i kroniska bensår och antibiotikabehandling

Författare: Carina Sannesten

E-post: carina.sannesten@gmail.com

Vårdcentral arbetet utfördes på: Forums VC

Program/kurs: VESTA VP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-12-16

Vetenskaplig handledare: Holger Theobald

 

ABSTRACT

Bakgrund

Behandling av kroniska bensår är en kostsam behandling som kan sträcka sig till månader och år. För den drabbade patienten innebär det en försämrad livskvalité med påtagligt fysiskt och psykiskt lidande. Kroniska sår riskerar få infektion vilket försvårar läkningsprocessen. Vissa bakterier har i tillägg utvecklat antibiotikaresistens och därför är sårodling viktigt inför en antibiotikabehandling.

Syfte

Syftet med projektarbetet är att kontrollera vilken andel av de patienter som sökt med infekterade, kroniska bensår har sårodlats vid ny ordinerad antibiotikabehandling vid Forums Vårdcentral.

Material & metod

Studien är en kvantitativ retrospektiv journalstudie. Selekterade patienter har diagnos kärlsjukdomar vilket innefattar perifer venös och/eller arteriell insufficiens inklusive Diabetes Mellitus. Patienter hade också ett kroniskt bensår (ej läkt på 6 veckor) där infektion misstänktes. Studieperiod 2019-03-06 – 2021-03-05. I studien ingick 31 patienter.

Resultat

Vid ny ordinerad antibiotikabehandling av 31 patienter har 24 (77%) sårodlats medan 7 (23%) påbörjat antibiotikabehandling utan sårodling. Under Coronapandemi har 14 patienter sökt för misstänkt infektion i kroniskt bensår där 13 sårodlats (93%). Av 17 patienter som sökte innan Coronapandemi har 11 sårodlats (65%). Vid jämförelsen om andelen utförda sårodlingar förändrats mellan före och under Coronapandemi har Chi-2 test visat p-värde på 0,06. Bland sårodlade patienter där bakterie kunde identifieras var Staphylokockus aureus dominerande och Flukloxacillin blev utskriven i de flesta fall.

Slutsats

Under Coronapandemi observerades en tendens till bättre följsamhet av STRAMAs och läkemedelsverkets riktlinjer vid jämförelse med period innan Coronapandemi även om ingen signifikant skillnad noterades.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta