Allmänläkares tankar om utredning av långvarig smärta - en kvalitativ intervjustudie

Långvarig smärta är vanligt och handläggs till stor del i primärvården. Vi har i tidigare studier visat att allmänläkares utredning av långvarig smärta varierar, och att strukturerade verktyg används i låg grad. Den här studien utforskar hur allmänläkare tänker kring utredning av långvarig smärta.

Verksamhet: APC Enhet: Soma

Ämne: Smärta

Projektledare: Åsa Niper

Projektmedlemmar: Bo Christer Bertilson, Åsa Niper

Forskningsledare: Marina Taloyan

Projektstart: 2022-02-18

Beskrivning

Syfte

Att utforska allmänläkares syn på vård av patienter med långvarig smärta.

Bakgrund

Långvarig smärta är vanligt i befolkningen och sjukvården, uppskattningsvis 20% av befolkningen lider av måttlig till svår långvarig smärta, vilket utgör den vanligaste orsaken till försämrad hälsa. I hälso- och sjukvården utgör smärta en mycket vanlig sökorsak och merparten av patienterna sköts i primärvården. Såväl patienter som allmänläkare är överens om att förbättringsutrymmet finns i dagens vård av patienter med långvarig smärta.

Korrekt och effektiv diagnostik av långvarig smärta är en grundförutsättning för god vård och minskat lidande. I detta ingår ofta att göra en strukturerad smärtskattning, dels då smärta per definition är subjektiv, dels då det är av vikt att kartlägga flera olika aspekter av smärtan och dess konsekvenser. Exempel på detta är enkla skattningar av intensitet som grund för uppföljning (exempelvis VAS/NRS), kartläggning av smärtans utbredning för stöd i diagnostik av typ av smärta (besvärs-/smärtteckning) och smärtans inverkan på psykologiska och sociala aspekter för att tidigt fånga de patienter som har nytta av mer intensiva, multimodala insatser (exempelvis Örebro Musculoskeletal Pain Questionnaire, ÖMPSQ). (6–8) Användning av dessa rekommenderas, men studier visar att få patienter fått besvara dem. Läkare i primärvården anger i enstaka studier flera skäl till att de ej använder dem, bland annat brist på kunskap, att de ej uppfattas relevanta eller är för opersonliga.

Långvarig smärta utgör en heterogen grupp av tillstånd som kan orsakas av många bakomliggande sjukdomar och skador, men även utgöra ett sjukdomstillstånd i sig själv. Klassificering av långvarig smärta innefattar utöver rent etiologiska diagnoser även mekanismbaserade smärttyper, där de största grupperna utgörs av nociceptiv (vävnadsskada), neuropatisk (nervskada) och nociplastisk (störd smärtmodulering) smärta. Smärttyperna har olika behandlingsstrategier och prognos, varför det är av vikt att bedöma dem, dock visar våra studier att detta sällan görs.

Metod

Semistrukturerade intervjuer med kliniskt verksamma allmänläkare. Urval: convienience sampling med spridning i ålder, kön, klinisk erfarenhet och huvudmannaskap för vårdcentral bland studiedeltagarna. Deltagare rekryteras genom kontakt med verksamhetschef på aktuell vårdcentral.
Analys: Innehållsanalys.

Förväntat resultat

En fördjupad kunskap om allmänläkares tankar kring utredning av långvarig smärta, såväl som hinder som möjligheter.

Förväntad betydelse

En förståelse för vilka utmaningar som föreligger kring förbättrad utredning och diagnostik av långvarig smärta i primärvården kan utgöra en värdefull grund för förbättringsarbeten. En kvalitativ studie kan generera hypoteser som kan prövas vidare.