Allmänläkares syn på hinder och framgångsfaktorer för delat beslutsfattande - en kvalitativ studie

Författare: Åsa Widjeskog

E-post: asa.widjeskog@regionstockholm.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Gustavsbergs VC

Program/kurs: VESTA VP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-12-16

Vetenskaplig handledare: Gert Helgesson med flera

 

ABSTRACT

Bakgrund

Den nya Patientlagen (2015) ställer högre krav på en patientcentrerad vård där patienten har en stärkt rätt till medbestämmande i den egna hälso- och sjukvården, vilket ökar kraven på läkares kommunikativa förmåga. Det är i dagsläget oklart hur den formalisering av patientcentreringen som Patientlagen innebär, påverkar läkares kliniska vardag.

Syfte

Studien syftar till att undersöka hur delat beslutsfattande i patient-läkarkonsultationen uppfattas av specialister i Allmänmedicin i primärvården, med fokus på vad som hindrar respektive underlättar delat beslutsfattande.

Material & metod

I föreliggande kvalitativa studie intervjuades fyra specialister i Allmänmedicin angående sina erfarenheter av delat beslutsfattande i konsultationen, med fokus på underlättande och hindrande faktorer. Intervjuerna var semistrukturerade, och genomfördes i Stockholmsregionen augusti-september 2020. De spelades in digitalt, transkriberades, och analyserades sedan med kvalitativ metod beskriven av Sandelowski.

Resultat

Tre områden viktiga för delat beslutsfattande identifierades: patientens egenskaper och tilltro till hälso- och sjukvården, läkarens professionalism, samt de förutsättningar som ges av hälso- och sjukvården. Flera faktorer såväl hos patienten som i läkarens professionella bemötande kan underlätta eller försvåra gemensamt beslutsfattande. Patienters tillit till hälso- och sjukvården, samt engagemang i den egna vården underlättar. Sjukdom, missbruk och bristande samsyn på behandling försvårar delat beslutsfattande. Alla delar i konsultationen pekades ut som viktiga för att uppnå ett delat beslutsfattande. För att lyckas krävs tillit till varandra, men också till systemet som båda parter befinner sig i.

Slutsats

Studien är för liten för att slutsatser ska kunna dras. En större studie om delat beslutsfattande skulle kunna bidra till strategier för att förbättra patientcentrering och öka delat beslutsfattande i framtiden. Studien kan komma att användas i en pilotstudie för ett studie med bredare anslag från Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) vid Karolinska Institutet.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta