Vården av astma och KOL-patienter fick ett lyft!

Satsningen ”Spirometrilyftet” för att förbättra vården för patienter med astma och KOL i primärvården gav resultat. Både ny diagnostik, antal spirometriundersökningar och användning av verktyg för diagnostik och uppföljning ökade.

Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är två av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Vinsterna med tidigt omhändertagande är stora.
Minskat onödigt lidande för patienter och lägre samhällskostnader. Det kan uppnås om vården organiseras optimalt. Men så är fallet långt ifrån i dag,
menar Hanna Sandelowsky, allmänläkare och projektledare inom APC:s kunskapsteam: astma och KOL samt doktorand vid KI.
– Att kunna göra lungfunktionsmätningar med spirometri och screeningsverktyg och att följa sina resultat är centralt. I vår primärvård görs spirometri på bara 2 procent av patienterna, trots att mellan 10 och 15 procent av befolkningen över 45 år har KOL, säger Hanna.

Satsning i tre steg

För att försöka vända trenden, öka kompetensen i diagnostik och främja att rätt insatser sätts in genomfördes det tvärprofessionella pilotprojektet ”Spirometrilyftet” under 2017. Satsningen bestod av tre delar:

  1. Utbildning i Nationellt Spirometrikörkort med teori och praktik om spirometri, samt utbildning om hur man dokumenterar i journalen och följer upp sina egna resultat.
  2. Utbildningsbesök till vårdcentralen för stöd, praktiska råd och konsultation.
  3. Uppstart av lokala nätverk inom AVC-området för kollegiala fortbildningsaktiviteter.

Betydande förbättringar

Totalt deltog 35 vårdcentraler, där 21 vårdcentraler med 161 anställda deltog i utbildningsaktiviteterna och 14 vårdcentraler var kontrollgrupp. Resultatet visade på betydande förbättringar för de vårdcentraler som deltog i Spirometrilyftet utifrån nio indikatorer för god vård av astma och KOL (Socialstyrelsen, 2015). Både nydiagnostik, antal spirometriundersökningar
och användning av verktyg för diagnostik och uppföljning (ACT, CAT) ökade.
– Det visar att personal med speciell kunskap om astma och KOL i primärvården gör stor nytta med ökad möjlighet till korrekt diagnos och rätta insatser, och därmed bättre hälsa och livskvalitet för våra patienter, säger Maria Rosengren, distriktssköterska och projektledare inom APC:s kunskapsteam: astma och KOL.