Cancersjukdomar

Cancer är en av vår tids stora folksjukdomar där ungefär 69 000 personer insjuknar varje år. Samtidigt överlever allt fler eller lever med cancern under många år. Primärvården har en viktig roll i att förbättra omhändertagandet av personer med cancer. Utifrån den Regionala Cancerplanen Stockholm Gotland 2024 - 2027 arbetar vi med fortbildning, kunskapsutveckling och stöd om hur cancersjukdomar kan identifieras, bedömas och hur patienter kan rehabiliteras i primärvården.

Gå med i vårt fortbildningsnätverk cancer i primärvården

Vi erbjuder ett interprofessionellt nätverk för all personal inom primärvården med intresse för cancersjukdomar. Vi träffas digitalt några gånger per termin för att lyssna på föreläsningar inom aktuella områden och det ges även möjlighet till frågor och nätverkande. 

För anmälan till nätverket eller frågor, mejla caprim.slso@regionstockholm.se  

 

Mål

  • Bidra till minskad risk för insjuknande i cancer genom arbete för att främja goda levnadsvanor och primärprevention.
  • Bidra till minskad dödlighet i cancer genom tidigare upptäckt av cancer samt att fler patienter med misstänkt cancer ingår i ett standardiserat vårdförlopp för att korta utredningstiden.
  • Bidra till ökad hälsa och livskvalitet hos drabbade patienter och deras närstående genom en förbättrad cancerrehabilitering utgående från primärvårdens uppdrag och förutsättningar, där cancerrehabilitering erbjuds under hela sjukdomsförloppet.

Uppdrag/erbjudande

Bidra till minskad risk för insjuknande i cancer och minskad dödlighet i cancer samt att fler patienter med misstänkt cancer ingår i ett standardiserat vårdförlopp för att korta utredningstiden genom att:

  • Inventera förbättringsområden samt behovet av utbildningsinsatser.
  • Anordna och utföra interprofessionella/professionsspecifika fortbildningsinsatser och kvalitetsdagar som riktar sig till både primärvård och sekundärvård.
  • Samarbeta med andra aktörer för att förbättra struktur och läsbarhet på VISS (medicinskt, administrativt och omvårdnadswebbstöd för personal i primärvården) inom cancerområdet.
  • Bedriva utvecklingsarbete gällande tidig upptäckt av cancer och cancerrehabilitering.
  • Arbeta med att utveckla nya arbetssätt för att stärka samarbetet mellan primärvård och sekundärvård utifrån patientens behov. 

Kontakt