Program mot våld

Under året togs ett nytt regionalt vårdprogram mot våld i nära relationer fram. Det är tänkt som en handfast guide för personal i patientmötet. – Våld i nära relationer är vanligare än många tror, har ofta stora konsekvenser för hälsan och kännetecknas av att den utsatta har känslomässiga band till förövaren vilket gör det svårt att bryta relationen och att berätta om det, säger Ylva Elvin-Nowak, biträdande verksamhetschef vid APC och chef för enheten våld i nära relationer.

Vårdprogrammet omfattar all hälso- och sjukvård och tandvård finansierad av Region Stockholm. Syftet är att höja vårdens förmåga att identifiera och stötta vuxna som utsatts för våld i en nära relation och då barn kan ha bevittnat våld, samt att bidra till en mer patient- och rättssäker dokumentation och att lokala rutiner skapas.

Enheten våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdscentrum har varit huvudansvariga i arbetet med att ta fram det nya vårdprogrammet.
– Vårdprogrammet ska ge svar på varför vi inom hälso- och sjukvården behöver ha kunskaper om våld, hur man ska upptäcka våldsutsatthet och hur man ska ta hand om svaret. Många gånger handlar det om att veta vart man ska remittera vidare, säger Ylva.

Den som är utsatt för våld i en nära relation söker ofta vård gång på gång utan att tala om de verkliga orsakerna till ångesten, depressionen eller de psykosomatiska symptomen. Hälso- och sjukvården har ett uppdrag att fånga upp problemen bakom, men saknar ofta redskap och rutiner för att hitta dem, enligt Ylva Elvin-Nowak.
– Forskning visar tydligt att om det finns rutiner kring att ställa frågor om våld, så gör personalen det i högre utsträckning, vilket uppskattas av såväl våldsutsatta som icke våldsutsatta patienter, menar hon.

Ett fokusområde för enheten våld i nära relationer, som har funnits på APC sedan 2018, är utbildning. Andra viktiga uppdrag är omvärldsbevakning, knyta
kontakter med samhällsaktörer, sprida evidensbaserad kunskap, ta fram material, lyfta fram behov, delta i samhällsdebatten och bedriva forskning.
– Just nu håller vi på att ta fram en webbaserad utbildning. Vi har många förfrågningar från olika delar av vården som behöver utbildning, handledning och implementeringsstöd. Vi håller också på med olika forskningsprojekt, säger Ylva Elvin-Nowak.