Må bra med kultur

För att förebygga psykisk ohälsa, bryta isolering och skapa känsla av sammanhang bland unga nyanlända och asylsökande har ordination av kultur prövats under hösten 2019. Farsta, Botkyrka och Norrtälje var först ut. De första resultaten ser lovande ut.

Kan dans, skrivande, musik och teater fungera som buffert mot stress och psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända? Det provas i ”Må Bra med Kultur”. Ett kulturprogram som genomförs av APC, asylmottagningar och
kommunernas kulturförvaltningar på uppdrag av Region Stockholm.
– Många asylsökande och nyanlända barn och ungdomar som har kommit till
Sverige mår psykiskt dåligt eller är i riskzonen. Vi vill öka deras möjligheter att
komma in i en gemenskap och göra något aktivt, där fokus är att stärka och locka fram det friska, säger projektledare Joacim Larsen vid Akademiskt primärvårdscentrum.

Kulturaktiviteter i grupp under professionell ledning har visat sig god effekt på människors hälsa,
– Därför vill vi nu prova om det fungerar för den här målgruppen. Det övergripande syftet är att ta fram effektiva modeller för att kunna ordinera kulturaktiviteter för unga asylsökande och nyanlända som riskerar psykisk ohälsa eller har uttalad psykisk ohälsa, säger Maria Stålgren, biträdande
projektledare i ”Må Bra med Kultur”. 

Bred kulturpalett

Under 2019 har 28 ungdomar i åldrarna 15 till 20 år deltagit i kulturträffar en gång i veckan under åtta veckor. Ungdomarna erbjuds att delta efter bedömning av sjuksköterska på vårdcentral med asylmottagning eller av skolkurator eller skolsköterska inom skolhälsovården. Därefter tar en
kulturkoordinator från respektive kommun fram var sitt kulturprogram utifrån de lokala förutsättningarna och hälsobedömning. Kulturaktiviteterna leds av
utbildade kulturpedagoger. Efter varje tillfälle samlas gruppen runt en fika och socialt umgänge.
– Tanken är att det ska vara som ett smörgåsbord med kulturupplevelser. Det är allt från eget skapande med dans, drama, akvarellmålning och musik till
att gå på konserter, teater och konstutställningar, i de flesta fall i närmiljön, berättar Joacim Larsen.
En svårighet har varit att nå de ungdomar som projektet vänder sig till.
– En del har inte kunnat delta på grund av andra aktiviteter, andra för att de mått för dåligt eller är stressade över att gå klart skolan och söka jobb för att kunna få vara kvar i Sverige, säger Joacim Larsen.

De ungdomar som tackat ja till att delta följs upp vid minst två tillfällen av
sjuksköterskorna på de medverkande asylmottagningarna.
– Höstens försöksverksamhet har mottagits mycket väl bland de – de deltagande ungdomarna vilket är glädjande, säger Maria Stålgren.
Bland annat har ungdomarna uttryckt att träffarna gett stärkt självförtroende och att det varit skönt att få vara med i en gemenskap och kunna bryta tankar på jobbiga händelser.
- Som en av våra deltagare sa ”Innan projektet kände jag mig väldigt ensam, jag blev glad av att få träffa alla er och göra saker tillsammans och få nya vänner”, berättar Maria Stålgren.

Det har varit viktigt att ett tryggt rum för deltagarna i ett samhälle som kanske annars är osäkert och svårt att vara i enligt Maria Johansson, kulturkoordinator
i Botkyrka och övergripande samordnare för kulturkoordinatorerna i projektet.
– Vi tror att de flesta deltagare kände sig trygga. Det fanns en stor nyfikenhet inför att skapa och deltagarna tog även egna initiativ och hade förslag på hur vi kunde lägga upp verksamheten framåt. Genom att förlägga verksamheten i en konsthall och ett bibliotek fick de även en direkt brygga in i en kulturinstitution
som vi hoppas gör att de vill komma tillbaka till även om just vår verksamhet är slut, säger Maria Johansson.

Starkt samband enligt WHO

Men mår man verkligen bättre av kultur? Forskningen om kopplingen mellan kultur och hälsa har de senaste åren tagit ett stort kliv framåt, både nationellt och internationellt. En färsk rapport från WHO som bygger på över 900 forskningsartiklar visar att kultur har hälsofrämjande effekter inom en rad områden.
– Bland annat att kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och bidra till ett djupare livsinnehåll, och en känsla av sammanhang samt stödja återhämtning och därmed fungera som en viktig friskvårdsfaktor, säger Joacim Larsen.

Enligt rapporten kan även områden som smärta, andningsfunktionen kortisol- och oxytocinnivå och stress kan påverkas till det bättre. Enligt Joacim, Maria och Maria är det glädjande att regionen satsar resurser på kulturaktiviteter.
Men, betonar de, det ska inte ses som en ersättning av annan behandling utan som ett komplement:
– Förhoppningsvis kan projektet även fungera som en bro mellan hälso- och
sjukvård och kulturverksamheter i samhället, säger Maria Stålgren.

Erfarenheterna från de första tre grupperna som deltagit ska ligga till grund för en större pilotstudie under 2020 där fler vårdenheter ska kunna ordinera
“Må Bra med Kultur” och fler kulturaktörer ska kunna genomföra kulturaktiviteter. Modellen ska även utvärderas vetenskapligt.
– Om resultaten visar sig positiva kan ”Må Bra med Kultur” förhoppningsvis spridas vidare i regionen, avslutar Joacim.

Vill du veta mer?

Kontakta Joacim Larsen, e-post: joacim.larsen@sll.se