Samtalsguide och hälsoplan kan underlätta arbetet på Äldrevårdsmottagning

I ett projekt finansierat av Innovationsfonden testas en samtalsguide och hälsoplan som stöd på länets äldremottagningar.

Sedan ett par år tillbaka har Region Stockholm infört äldremottagningar på många av länets vårdcentraler. Drygt 170 vårdcentraler har hittills ansökt om att få starta en äldremottagning. Men många har uttryck att de behöver stöd i mottagningsarbetet.

I ett projekt finansierat av Innovationsfonden testar forskaren och vårdutvecklingsledaren Lena Lundh och vårdutvecklingsledare Liisa Samuelsson om en samtalsguide och hälsoplan kan vara ett hjälpmedel. Under våren 2017 togs en samtalsguide och hälsoplan fram som sen har prövats med gott resultat vid tre äldremottagningar.
– De distriktssköterskor och sjuksköterskor som testat materialet upplevde att det fungerade som ett bra stöd vid hälsosamtalet för att få fram vilka frågor som var relevanta fokusera på i samtalet med de äldre patienterna, säger
Lena Lundh.

Stoppljusmodell

Samtalsguiden följer primärvårds-VIPS som består av ett antal sökord som används för omvårdnad vilka benämns som välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet (VIPS).
– För att underlätta i den pedagogiska processen är svaren uppbyggda enligt en stoppljusmodell och vid problem är tanken att gå vidare med en fördjupad bedömning, säger Lena Lundh.

Hälsoplanen används för att summera samtalet och dokumentera delar som behöver åtgärdas/följas upp. Sammanfattning av hälsoplanen dokumenteras i
patientens journal. Både samtalsguiden och hälsoplanen följer sökord som används i journalsystemet Take Care.
– Den äldre äger sin hälsoplan, och den kan också användas vid uppföljning och kontakt med anhöriga, avslutar Lena Lundh.