Smart och mer jämlik diabetesvård med DiaCert

Som stöd i arbetet med att utveckla diabetesvården erbjuds modellen DiaCert primärvårdens personal i Region Stockholm. Hittills har den använts på 45 vårdcentraler. Bättre blodsockernivåer på personer med typ-2 diabetes, fler bedömningar av fotstatus, tydligare ansvarsfördelning och stärkt teamarbete är några resultat.

Hur kan vården för typ 2-diabetespatienterna förbättras och bli mer jämlik? Och hur kan personalen få stöd i att arbeta mer strukturerat? Det var några utgångspunkter när arbetet med att ta fram en standardiserad vårdprocess för god typ 2-diabetesvård startade. Resultatet blev DiaCert. Kaija Seijboldt, diabetessjuksköterska på Liljeholmens univeritetsvårdcentral vid Akademiskt primärvårdcentrum hade en central roll i att ta fram DiaCert och att införa processen i praktiken.
– DiaCert togs ursprungligen fram inom projektet 4D och är baserad på evidens och god praxis. Modellen utgår från patientens perspektiv och anger tydligt olika standardnivåer, säger Kaija Seijboldt.

Hinder och framgång

DiaCert består av ett antal aktiviteter och rutiner som behövs för att identifiera hinder och framgångsfaktorer för att säkra vårdens kvalitet och ska vara ett konkret stöd.

Fyra områden är i fokus:

  1. Kartläggning av enhetens diabetesvård.
  2. Prioritering och sortering.
  3. Handlingsplan.
  4. Uppföljning.

Workshops och föreläsningar varvas med diskussioner och tips och deltagarna får även hjälp med att kartlägga arbetssätt och rutiner samt formulera en handlingsplan som kan resultera i förbättringar.
– Vi jobbar nära primärvården. Då blir vårt stöd mer relevant och anpassade efter behov relevanta. Vi hjälper till att peka på de områden som behöver utvecklas och sen stötta för att få en förändring, steg för steg, säger Kaija.

Runt två timmar tar varje workshop. Under den tiden finns tid för nulägesanalys, diskutera förbättringsmöjligheter och ta fram en handlingsplan anpassad för den aktuella vårdcentralen.
– Personal i primärvården har ofta ont om tid så utvecklingsarbetet får inte bli en belastning. Det bästa är om representanter från alla personalgrupper som kommer i kontakt med patienterna deltar, säger Kaija.

Det är alltid personalen själva som kommer med förslagen på hur arbetet kan förbättras.
– Ofta handlar det om att skapa skriftliga rutiner för själva behandlingen och för vem som ska göra vad. Det blir lite av en aha-upplevelse att se att även om det finns begränsade resurser så kan de göra små förändringar som gör arbetet smidigare och roligare, menar Kaija.

Lönsamt koncept

I dag har personal och chefer vid över 45 vårdcentraler i regionen genomfört DiaCert med stöd av APC:s kunskapsteam.
– Resultaten visar att systematik lönar sig - och att workshop är en bra metod för att involvera både diabetesteam och verksamhetschefer i kvalitets och förbättringsarbetet och inte minst att det har gett en bättre diabetesvård på flera punkter, säger Kaija Seijboldt.

Några exempel är att fler personer med typ-2 diabetes och pre-diabetes har upptäcks och får behandling. Mer ordning och reda har även skapats, kvalitetsdata används i större utsträckning och diabetesteamen känner sig stärkta.

Och arbetet fortsätter. Kaija och hennes kollegor på Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder DiaCert till alla som är intresserade i regionens primärvård, oavsett driftsform. Erbjudandet gäller även för de som redan arbetat med DiaCert, men som känner att de behöver fortsatt stöd eller uppdatera kunskaper.
– Ju fler som engagerar sig, desto bättre blir det för personer med typ-2 diabetes. Vårt tips är att inte försöka förbättra allt på en gång, utan välja några åtgärder att börja med, så är det lättare att lyckas, avslutar Kaija.

Vill du veta mer om DiaCert?

Kontakta oss på: infodiabetes@aprimc.se

 

Text och foto: Daphne Macris