Blodprovet PEth: Lovande för att upptäcka riskbruk av alkohol hos patienter med högt blodtryck

En färsk studie visar att blodprovet PEth kan vara en värdefull metod i primärvården för att mäta riskbruk av alkohol och underlätta diskussioner mellan allmänläkare och patienter. Det är dock viktigt att vara medveten om patienternas känslor och undvika stigmatisering.

Alkoholkonsumtion kan öka risken att få högt blodtryck och göra behandlingen mindre effektiv. Men det kan vara svårt att bedöma om en patient har riskabla alkoholvanor och det är viktigt att ta upp ämnet på ett varsamt sätt. Vanliga metoder för att identifiera riskbruk, som att ställa frågor direkt till patienterna eller använda frågeformulär, är inte helt tillförlitliga eftersom patienterna kanske inte vet hur mycket de dricker eller rapporterar att de dricker mindre än vad de faktiskt gör.

En ny studie visar att användningen av blodprovet PEth kan vara till stor hjälp för läkare i primärvården när det gäller att upptäcka riskbruk av alkohol hos personer med högt blodtryck. PEth, som står för Fosfatidyletanol, är en biomarkör med hög känslighet och specificitet för att identifiera riskbruk. Genom att analysera PEth-nivåerna hos personer med högt blodtryck kan man få en uppfattning om de har riskbruk av alkohol. Användningen av PEth har blivit allt vanligare inom svensk primärvård. Trots det finns få vetenskapliga studier som undersöker användningen av PEth i samband med utredning och behandling av högt blodtryck.

Åsa Thurfjell.

–Tyvärr missar vi ofta om våra blodtryckspatienter har ett riskbruk av alkohol, vilket leder till att många inte erbjuds stöd för att förändra sina alkoholvanor. Resultaten från studien ger viktiga pusselbitar om hur blodprovet kan användas som stöd i behandlingen, menar Åsa Thurfjell, allmänläkare vid Kista vårdcentral, doktorand och en av författarna bakom studien.

Underlättade samtal om alkohol

Studien genomfördes under 2021 i svensk primärvård där 12 allmänläkare med erfarenhet av att använda PEth i sitt arbete intervjuades. Av studien framgår att läkarna först var oroliga över att patienterna skulle reagera negativt när PEth användes, men att det enligt allmänläkarna tvärtom visade sig att de flesta patienter var positivt inställda.  

Allmänläkarna upplevde även att PEth-värdet underlättade kommunikationen om alkohol med patienterna. En del beskrev att PEth-värdet fungerade som en "väckarklocka" för en del patienter, som gjorde att de började reflektera över sin alkoholkonsumtion och påverkan på sin hälsa.

Läkarna ansåg även att blodprovet gav en bättre bild av den faktiska alkoholkonsumtionen, i stället för att bara basera bedömningen på patientens egna uppgifter och förespråkade att PEth skulle införas som rutinprov vid behandling av högt blodtryck.

Hjälpa, inte stjälpa

Samtidigt betonade allmänläkarna vikten av att prata om alkohol på ett sätt som inte var moralistiskt eller dömande, och att PEth bör användas på ett sätt som inte får patienterna att känna sig stigmatiserade eller ”avslöjade”.  Anledningen till att använda provet var att hjälpa, inte ”stjälpa”. Studien belyser behovet av tydliga riktlinjer för hur PEth kan användas vid behandling av högt blodtryck inom primärvården utan att bryta mot etiska principer.

I en pågående studie genomför Åsa intervjuer med patienter för att undersöka deras upplevelser av PEth.
– Deras åsikter är viktiga och det finns få studier på detta område, avslutar Åsa Thurfjell.

Forskningen finansieras av forskningsmedel från Forte och Region Stockholms nätverkssjukvård.

 

 

Publicerad 2023-09-11