Vårdutvecklingsprojekt: Aktiva vårdövergångar mellan slutenvård och primärvård för patienter som behandlats för cancer

Allt fler personer lever med cancer, och tiden efter behandlingen upplevs ofta svår. Målet med projektet är att underlätta rehabiliteringen genom aktiv överlämning från kontaktsjuksköterska och strukturerad uppföljning av distriktssköterska. Kommunikation och ökad kunskap ger goda förutsättningar för individanpassat stöd. Därigenom förbättras vården samtidigt som tryggheten och samverkan ökar genom vårdkedjan.

Verksamhet: Enhet Soma

Ämne: Cancer

Målgrupp: Distriktssköterskor

Projektledare: Marie Nilssin, Emma Granlund Hjelm

Projektmedlemmar: Miriam Elfström, Katarina Lannervall, Annika Fanger, Ulrika Sporre

Forskningsledare: Marie Nilsson

Handledare: Lena Törnkvist

Finansiering: RCC

Projektstart: 2021

 

Beskrivning

Syfte

Att studera genomförbarheten av ett nytt strukturerat arbetssätt; aktiv överlämning från kontaktsjuksköterskan i cancervården och aktiv uppföljning hos distriktssköterskan.

Metod

Arbetssättet består av tre delar:

  1. Överlämning där kontaktsjuksköterskan tillsammans med patienten gör en rehabiliteringsplan som överlämnas till distriktssköterskan
  2. Tredagars primärvårdsanpassad utbildning om personcentrerad cancerrehabilitering och seneffekter för ditriktssköterskor

  3. Uppföljning av rehabiliteringsplanen genom hälsosamtal och vårdplanering.

Genomförandet utvärderas med enkäter och intervjuer.

Resultat/förväntade resultat

Resultaten kommer att användas för att förfina arbetssättet och förbereda för vidare testning alternativt implementering. Förhoppningen är att arbetssättet uppskattas och ger förbättrad upplevd kontinuitet.

Förväntad betydelse

På längre sikt vill vi bidra till att:

  • minska risken för återfall
  • mildra konsekvenserna av sena biverkningar
  • ta tillvara distriktssköterskans kompetens 
  • de resurser som finns används på ett effektivt sätt