Uppnås Socialstyrelsens målnivåer för handläggning av KOL på Liljeholmens vårdcentral?

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Astma och KOL

Projektledare: Malin Segerpalm

Projektstart: 2017-11-23

 

Beskrivning

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig och allvarlig sjukdom som leder till döden i dess allvarligaste form. KOL drabbar i västvärlden framförallt rökare. Behandlingen sköts till stor del inom primärvården. Socialstyrelsen har identifierat fem viktiga indikatorer inom de nationella riktlinjerna för vård vid KOL och skapat tillhörande målnivåer till dessa, varav fyra är applicerbara inom primärvården. Indikatorerna är: andel patienter som genomfört FEV1/FVC vid diagnos, andel patienter som genomfört symtomskattning med Chronic obstructive pulmonary disease Assesement Test (CAT), andel rökare som har erbjudits rökavvänjning samt andel patienter som har erhållit patientutbildning.

Syftet med studien var att undersöka om Liljeholmens vårdcentral uppfyller målnivåerna för fyra av Socialstyrelsens indikatorer för vård vid KOL. Resultatet jämförs med motsvarande data från Luftvägsregistret.

Ladda ner som pdf