Når patienter med dibaetes mellitus typ 2 Socialstyrelsens målvärde för blodtryck på To Care City

Författare: Kawa Bocani

E-post: kawabocani@gmail.com

Vårdcentral arbetet utfördes på: Tocare Husläkarmottagning City

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Panos Papachristou

 

ABSTRACT

Bakgrund

Diabetes Mellitus (DM) typ II är en kronisk metabol sjukdom som oftast sköts via primärvården. Två tredjedelar av patienter med DM typ II har hypertoni och denna samsjuklighet ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar fyrfaldigt.

Syfte

Att undersöka om våra patienter på To Care HLM City med DM typ II når socialstyrelsens målvärde för blodtryck och om det finns någon signifikant köns- och åldersskillnad samt hur många patienter som saknade hypertonidiagnos.

Material & metod

Studien är en kvantitativ retrospektiv journalstudie. Patienter listade på To Care HLM City med diagnos DM typ II under perioden 190101-191231 inkluderades (n=123). Från MedRave4 extraherades senaste blodtryck, kön och ålder under studieperioden. Information om hypertonidiagnos fick eftersökas och extraheras via en journalgranskning av TakeCare under studieperioden.

Resultat

Socialstyrelsens målnivåer för blodtryck uppnås hos 6 av 10 typ II diabetiker på To Care HLM City (57,7%). På To Care HLM City nådde 65,5% kvinnor och 50,2% män Socialstyrelsens målnivå för blodtryck, men resultatet var inte statistiskt signifikant. Det fanns ingen signifikant åldersskillnad hos studiepopulationen vid jämförelse mellan grupperna 18-64 och ≥65år. Var femte patient med ett förhöjt blodtryck på ≥140/85 saknade en registrerad hypertonidiagnos.

Slutsats

Vid To Care City HLM når ungefär sex av tio diabetiker Socialstyrelsen målvärde för blodtryck. Vårdcentralen bör prioritera behandling av dessa patienter för att uppnå Socialstyrelsens mål. Extra fokus bör även läggas på att registrera hypertonidiagnoser hos patienter med DM typ II som ej uppnår målblodtryck.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta