Följsamhet till Läkemedelverkets Stramas riktlinjer för behandling av okomplicerad akut otitis media hos barn 1-12 år Nacka Forum VC

Författare: Nooshin Zakerkish

E-post: nooshin.zakerkish@kry.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Kry Gallerian

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Olga Ovchinnikova

 

ABSTRACT

Bakgrund

Förskrivning av antibiotika har ökat vilket i sin tur leder till att antibiotikaresistens uppkommer i samhället. Vanligaste antibiotikaförskrivning som görs inom primärvården är till barn för öroninflammation, akut otitis media (AOM). Enligt behandlingsrekommendationerna från STRAMA år 2010 så är exspektans förstahandsvalet vid okomplicerad AOM hos barn i ålder 1–12 år.

Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka ifall läkarna på Nacka forums vårdcentral följt behandlingsrekommendationerna för okomplicerad AOM från STRAMA.

Material & metod

Studien var en kvantitativ retrospektiv journalstudie av barn i åldrarna 1-12 år som sökt för akut varig öroninflammation (diagnoskod H66.0), under perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Barnen delades in i följande grupper: antibiotikabehandling respektive expektans, kön och ålder (1-6 år respektive 7-12 år). Data samlades in med hjälp av Medrave och fördes in i Microsoft Excel. Jämförelse av grupperna gjordes med Chi2 test och Fisher. Gränsen för signifikans var p<0,05.

Resultat

Totalt 47 barn erhöll diagnos AOM. Efter exklusion kvarstod 22 barn. Av de 22 barnen erhöll 7 (32%) antibiotikabehandling och 15 (68%) aktiv expektans. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad i val av behandling mellan pojkar och flickor eller mellan åldersgrupperna.

Slutsats

Studien visar att 68% av barnen med AOM fick rekommendationer om aktiv expektans vid först besöket. Detta innebär att STRAMAs riktlinjer för okomplicerad AOM följs i hög utsträckning. Dock finns det plats för ytterligare förbättring och studien kommer därför att användas som en del i vårdcentralens förbättringsarbete.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta