Antikoagulantiabehandling av patienter med förmaksflimmer vid Capio Bro vårdcentral

Författare: Adel Girgis

E-post: adel.girgis@capio.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Capio VC Bro

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Holger Theobald

 

ABSTRACT

Bakgrund

Förmaksflimmer är den vanligaste takyarytmin och är orsaken till en stor del av alla strokefall. För att uppskatta risken att drabbas av stroke används riskskattningsskalan CHA2DS2-Vasc. Förebyggande behandling med antikoagulantia rekommenderas vid ökad risk enligt CHA2DS2-Vasc poängscore.

Syfte

Att studera följsamheten av rekommendationen om behandling med antikoagulantia vid förmaksflimmerpatienter, samt att kartlägga användningen av olika antikoagulantia. Även att ta reda på om det skiljer sig bland kvinnor och män i valet av antikoagulantia.

Material & metod

Studien var en kvantitativ retrospektiv journalstudie. Studie-populationen bestod av patienter listade på Capio Bro vårdcentral som har erhållit diagnosen förmaksflimmer under perioden 2019-01-01 till 2019-12-31. Sökningen inom journal-systemet TakeCare genomfördes med hjälp av programmet MedRave4. Journalgenomläsning i TakeCare för att inhämta information. Insamlade data fördes över till Excel. Bearbetningen av statistik med hjälp av Excel och PAST. Könsskillnad vid behandling beräknades med Chi2-test. Signifikantnivån bestämdes till p ≤0,05.

Resultat

Förekomsten av förmaksflimmer vid Capio Bro vårdcentral var 2%. Av de 88 patienter som ingick i studien har 83 patienter (94 %) indikation för behandlingen med antikoagulantia. Antikoagulantia ordinerades i 76 fall (92 %), av de har 63 patienter (83 %) fått NOAK och 13 patienter (17 %) fått Waran. Det fanns inga signifikanta könsskillnader vid behandlingsordination eller val av antikoagulantia.

Slutsats

Studien visade att Capio Bro vårdcentral har god följsamhet till behandlings-riktlinjerna för antikoagulantia vid förmaksflimmerpatienter. Studien visade att majoriteten av patienterna fick NOAK och att det inte fanns någon skillnad mellan kvinnor och män i val av behandling.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta