Förskrivning av kodein och oxazepam på Värmdö VC före och efter införande av behandlingsplan som lokal rutin

Författare: Sanna Stålbrandt

E-post: sanna.stalbrandt@ptj.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Värmdö VC

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Solvig Ekblad

 

ABSTRACT

Bakgrund

Förskrivning av opioider och bensodiazepiner inom primärvården är vanlig och vansklig. Riktlinjer kan vara effektiva för att förändra förskrivningsmönster och minska långtidsanvändning. 2016 infördes en lokal rutin på Värmdö vårdcentral vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.

Syfte

Att undersöka om införandet av behandlingsplan som lokal rutin på Värmdö vårdcentral har medfört minskad förskrivning av en opioid (kodein) och en bensodiazepin (oxazepam), samt undersöka följsamheten till rutinen.

Material & metod

Studien är en kvantitativ retrospektiv journalstudie för patienter på Värmdö vårdcentral under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31 jämfört med 2019-01-01 – 2019-12-31. Studiepopulationen bestod av 82 respektive 118 personer för kodein och 56 respektive 69 personer för oxazepam. Skillnaden i total förskrivning beräknades med Mann-Whitney test. Skillnaden i andelen listade patienter som fick recept beräknades med single proportion test. Andelen som hade en behandlingsplan räknades ut och skillnaden mellan kvinnor och män beräknades med Chi-2 test.

Resultat

Förskrivningsmängden i milligram/behandlad patient/år minskade med 1200 mg för kodein (10 599 mg – 9399 mg, p=0,67) och 68 mg för oxazepam (1731 mg –1663 mg, p=0,36) men resultaten var ej signifikanta. Andelen listade patienter som fick förskrivet kodein (14/1000 – 16/1000, p=0,88) eller oxazepam (10/1000 – 9/1000, p=0,97) var statistiskt oförändrad. Totalt hade 56% av studiedeltagarna en behandlingsplan med en signifikant könsskillnad där fler kvinnor än män hade en behandlingsplan (61% respektive 45%, p=0,04*).

Slutsats

Behandlingsplan som lokal rutin kan bidra till minskad förskrivning av kodein och oxazepam. Insatser bör göras för att öka följsamheten till rutinen på Värmdö VC, speciellt hos manliga patienter, för att uppnå likvärdig behandling.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta