Utmaning för primärvården att leva upp till god astma-, allergi- och KOL-vård enligt kartläggning

Även om många vårdcentraler i Region Stockholm har specialmottagningar för patienter med astma, allergi och KOL samt tillgång till stöd och kunskap, krävs ytterligare riktade insatser för att fullt ut uppfylla nationella kriterier för god vård. En kartläggning från Akademiskt primärvårdscentrum belyser specifika utmaningar inom primärvården, som kompetensförsörjning, systematisk uppföljning och optimal användning av lungfunktionsmätningar.

LADDA NER KARTLÄGGNINGEN HÄR >>

Astma, allergi och KOL är vanliga folksjukdomar där tidig diagnos och behandling är avgörande för att förbättra livskvaliteten. En ny kartläggning från Akademiskt primärvårdcentrum pekar på att det behövs mer insatser för att kunna erbjuda adekvat och jämlik vård inom primärvården för dessa patientgrupper i linje med nationella riktlinjer. Kunskapsteamet för lung- och allergisjukdomar som står bakom kartläggningen, konstaterar att trots betydande insatser av stöd och fortbildning och att många vårdcentraler uppger att de har särskilda astma-, allergi- och KOL-mottagningar verkar målen för god vård var svåra att leva upp till.
– Syftet var att skapa en helhetsbild över astma-, allergi- och KOL-vården i primärvården för att bättre kunna rikta vårt stöd och fortbildningsinsatser. Resultaten tyder på att det finns en diskrepans mellan nationella riktlinjer och den vård som patienterna faktiskt får, där en trolig orsak är en ansträngd bemanningssituation. Även andra faktorer spelar säkert in, och primärvården behöver därför fortsatt satsa på effektiva åtgärder och förbättringsstrategier, menar Maria Rosengren från kunskapsteamet, även distriktssköterska på Ekerö vårdcentral.

Maria Rosengren.

Kartläggningen omfattar enkätsvar från 119 av regionens 238 vårdcentraler. På plussidan framgår att samtliga vårdcentraler utför allergiutredningar, att runt 80 procent rapporterar att personalen deltar i fortbildningsaktiviteter, och att majoriteten har speciella mottagningar för astma, allergi och KOL. Men fler specialutbildade sjuksköterskor med minst 15 högskolepoäng vidareutbildning inom området behövs för att optimalt driva dessa mottagningar och den avsatta tiden för dessa patientgrupper är ofta långt ifrån den rekommenderade.
– Det kan exempelvis medföra att patienterna inte tillräckligt lär sig om sjukdomsbehandling, korrekt inhalationsteknik, samt hur man undviker faktorer som kan förvärra olika tillstånd, menar Maria.

Kartläggningen visar även att 39 procent av vårdcentralerna har rapporterat att de saknar ansvarig läkare inom astma, allergi och KOL, och att endast 42 procent har läkare med speciell utbildning inom spirometri, en lungfunktionsundersökning som är ett centralt verktyg för korrekt diagnos och en högt prioriterad åtgärd enligt nationella riktlinjer.
– Spirometriundersökning är en självklar del av utredningen hos patienter med misstänkt astma eller KOL, men om inte alla sjuksköterskor som utför undersökningen och läkare som tolkar resultaten har relevant kompetens innebär det risk för under- och överdiagnostisering. Vi önskar därför att fler team i primärvården hade möjlighet att gå den nationella utbildningen i spirometrikörkort, säger Maria.

Angående regelbunden uppföljning visar kartläggningen att endast 34 procent av vårdcentralerna genomför årliga återbesök, som förespråkas i nationella riktlinjer. 60 procent svarade att de gör det oregelbundet och 4 procent att de inte gör det alls.
– En åtgärd för att nå fler patienter skulle kunna vara att fler vårdcentraler införde förenklad lungfunktionsmätning, för att i nästa steg prioritera vilka patienter som behöver en mer omfattande spirometriundersökning, säger Maria.

Hon understryker behovet av regelbundet stöd och kompetensutveckling för att förbättra vården för patienterna med astma, allergi och KOL och att undersöka kompetensförsörjningen för att kunna rikta insatser mer effektivt.
– Vården utvecklas ständigt, det kommer nya läkemedel och behandlingsmetoder och tillskottet av nya medarbetare i primärvården fortsätter. Vi har kommit långt inom området men kan bli ännu bättre, avslutar Maria Rosengren.

 

Publicerad 2023-11-30