Tre ST-läkare har beviljats forskningsstöd

Grattis till ST-läkarna Lovisa Järnberg, Johanna Hilmo och Johanna Kronqvist som har beviljats finansiellt stöd av Region Stockholm för doktorandstudier. Deras forskningsområden handlar om astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, åtgärder för att upptäcka och förebygga för kotfrakturer samt användning av vibrometerbaserad pulsvågsanalys för att riskbedöma sjukdomar i hjärta och kärl.

Region Stockholm genomför en särskild satsning på forskarutbildning inom allmänmedicin som en del av Primärvårdsstrategin 2021–2025. Varje år under denna period utlyses tre forskar-ST-block kopplade till granskade forskningsprojekt. Forskarutbildningen, med övergripande ansvar från avdelningen för allmänmedicin och primärvård på Karolinska Institutet, genomförs i samarbete med Akademiskt Primärvårdscentrum.

I denna omgång har följande ST-läkare beviljats forskartjänster inom områden som är särskilt relevanta för primärvården.

Kontinuitet i primärvård för patienter med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – hälsorelaterad livskvalitet, sjuklighet, vårdkostnader och medicinering

Forskar-ST: Lovisa Järnberg, ST-läkare, Liljeholmens universitetsvårdcentral (från 22/4 2024)
Huvudhandledare: Anna Nager, med. dr, specialist i allmänmedicin

I forskningsprojektet ska kopplingen mellan kontinuitet i primärvården och hälsa hos patienter med astma och KOL studeras. Data från 804 astmapatienter och 1193 KOL-patienter ska samlas in från 100 primärvårdsenheter och 14 sjukhus i Sverige. Forskningen, fokuserar på sjukdomsvariabler, hälsokostnader och medicinering.

Metoderna inkluderar självrapporter, medicinska journaler och data från svenska register. Kontinuiteten mäts med Continuity of Care-index, och fyra tvärsnittsstudier planeras för att undersöka kopplingar till sjukdomsvariabler och vårdkostnader. Forskningen förväntas bidra med viktig insikt för primärvården och beslutsfattare, och doktoranden kommer aktivt delta i bearbetningen och analysen av resultaten samt publicera i vetenskapliga tidskrifter.

PRIMOS VFX Primärvård och osteoporos - åtgärdsplan för kotfrakturer

Forskar-ST: Johanna Kronqvist, ST-läkare, Gustavsbergs universitetsvårdcentral
Huvudhandledare: Hans Lundin, med. dr, specialist i allmänmedicin

Projektet PRIMOS VFX vill göra det enklare att upptäcka och behandla kotfrakturer hos patienter i primärvården för att minska risken för fler frakturer. Det finns fyra delstudier i projektet. Kotfrakturer indikerar benskörhet (osteoporos), och det är viktigt att förebygga fler frakturer eftersom patienter med kotfrakturer har sju gånger högre risk för fler sådana och även risk för andra typer av frakturer.

I primärvården används bröströntgenbilder för att undersöka lung- och hjärtsjukdomar. Trots att även kotfrakturer syns på dessa bilder rapporteras de sällan av radiologen. Forskarna i PRIMOS VFX vill därför använda AI-modeller för att granska tidigare bröströntgenbilder och undersöka hur vanligt det är med kotfrakturer som inte tidigare har rapporterats. De ska även jämföra hur noggrann en AI-modell är jämfört med en mänsklig bedömning av kotfrakturer hos patienter över 60 år. Genom intervjuer med radiologer ska forskarna studera deras upplevelse av att använda AI-modellen och att rapportera kotfrakturer som inte tidigare var kända. Forskarna ska också undersöka patienternas åsikter om att få information om kotfrakturer som inte var kända vid bröströntgenundersökningar.

Projektet är viktigt eftersom det introducerar nya sätt att tidigt identifiera och behandla kotfrakturer i primärvården. Det förväntas förbättra förebyggandet av återkommande kotfrakturer och andra fragilitetsfrakturer. Doktoranden kommer aktivt delta i dataanalys, genomföra studiebesök och intervjuer samt skriva vetenskapliga artiklar för att dela resultaten.

Vibrometerbaserad pulsvågsanalys av artärstelhet och riskbedömning av hjärt-kärlsjukdom

Forskar-ST: Johanna Hilmo, ST-läkare, Vårby vårdcentral
Huvudhandledare: Panos Papachristou, med. dr, specialist i allmänmedicin

I detta projekt ska forskare använda laser doppler vibrometri (LDV) för att undersöka hur hjärta och kärl fungerar och bedöma risken för dessa sjukdomar, särskilt för att identifiera personer med mellanhög risk. LDV-tekniken ger detaljerad information om stelheten i blodkärlen och hur hjärtat och blodkärlen fungerar genom att mäta ljud de genererar.

Projektets mål är att utvärdera om LDV-tekniken kan användas som ett tidigt test för att bedöma risken för hjärt- och kärlsjukdomar som ischemisk hjärtsjukdom, klaffsjukdom, hjärtsvikt, högt blodtryck och diabetes.

Forskarna kommer att genomföra delstudier där de mäter personer med olika grader av hjärt- och kärlsjukdomar och planerar en större studie med 2500 deltagare för att utvärdera LDV:s effektivitet som diagnosverktyg. Arbetet är viktigt för att tidigt identifiera personer med dolda riskfaktorer och ge dem behandling för att undvika allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt eller stroke. Doktoranden kommer att fokusera på att använda och analysera LDV-data samt delta i forskningsdesign och skrivande av vetenskapliga artiklar.

 

Senast ändrad 2024-02-21