Tidig upptäckt av hjärtsvikt i primärvården med AI-stödd EKG-analys

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet som ofta upptäcks sent. Jacob Andersson Emad, distriktsläkare och forskare vid Gustavsbergs universitetsvårdcentral, ska undersöka om avancerad AI-assisterad EKG-analys kan revolutionera tidig upptäckt av hjärtsvikt i primärvården. Detta kan öppna nya dörrar för tidig behandling och därmed rädda fler liv.

Jacob Andersson Emad.


Jacob Andersson Emad, distriktsläkare och forskare vid Gustavsbergs universitetsvårdcentral, är engagerad i att förbättra tidig upptäckt och behandling av hjärtsvikt.
– Trots framsteg i minskad dödlighet från andra hjärt-kärlsjukdomar, förblir hjärtsvikt en betydande utmaning, säger han. Här har primärvården en viktig roll i att upptäcka sjukdomen i tid, men vi behöver mer tillgängliga och effektiva diagnosverktyg, säger han.

AI-assisterad EKG-analys

I ett nytt forskningsprojekt som är en del av ett europeiskt samarbete, ska han tillsammans med Region Stockholm och Karolinska Institutet testa om ett riskbedömningsverktyg baserat på artificiell intelligens (AI), kan förbättra diagnostiseringen av hjärtsvikt och optimera beslutsprocessen inför remiss till vidare undersökningar. Verktyget kallat Willhem, utvecklat av det medicinsk-tekniska företaget Idoven, är en validerad AI-plattform plattform som är designad för att upptäcka vanliga EKG-avvikelser som tyder på hjärtsvikt.
– Vi vill se om läkare som bedömer EKG med tillägg av AI-bedömning oftare diagnostiserar hjärtsvikt jämfört med sedvanlig vård. Vi är också intresserade av hur både läkare och patienter upplever processen när AI används som ett stödverktyg. Dessutom planerar vi att genomföra en kostnadsanalys för att bedöma om användningen av Willem kan minska utgifterna och på så sätt kan frigöra resurser i såväl primärvård som slutenvård, säger Jacob.

Stor studie vid tre universitetsvårdcentraler

Willem kommer att användas vid de tre universitetsvårdcentralerna i Gustavsberg, Liljeholmen och Jakobsberg, samt på Boo Vårdcentral, som tillsammans har ett patientunderlag på 100 000 patienter. Patienter som visar symptom på eller har risk för hjärtsvikt, som andnöd, trötthet, svullnad i benen, hög ålder, högt blodtryck, diabetes och ischemisk hjärtsjukdom, får genomgå en EKG-undersökning (elektrokardiografi).

Stöd av en ”extra kollega”

EKG-datan registreras i Stockholms läns sjukvårdsområdes nuvarande EKG-programvara, Cardio Perfect, och skickas sedan anonymiserad till Willem i molnet för analys. Inom några minuter returneras en riskanalys till Cardio Perfect. Resultatet visas som grönt för väldigt låg risk, gult för låg risk, orange för hög risk och rött för väldigt hög risk. Patienter med hög risk eller väldigt hög risk remitteras till ultraljud för en noggrannare undersökning av hjärtat.
– Vi ska göra precis som vanligt när vi misstänker hjärtsvikt eller gör ett rutin-EKG inför en årskontroll, men med tillägget att Willem gör en riskanalys. Ungefär som att få stöd av en ”extra kollega” som hjälper oss att upptäcka mer komplexa mönster och får oss att tänka till en extra gång innan vi tar beslut i de fall risken för hjärtsvikt kan vara svår att upptäcka eller bedöma, menar Jacob.

Potential kunna hjälpa skör grupp

Jacob är hoppfull om projektets potential att förbättra vården för patienter med hjärtsvikt i primärvården. Eftersom många av dessa patienter är äldre och lider av flera samtidiga sjukdomar, är han även intresserad av att utforska möjligheten att integrera AI-verktyget med mer användarvänliga, mobila EKG-lösningar för användning inom hemsjukvården.
– Det är en patientgrupp med hög risk för hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion, den typ av hjärtsvikt som ökar mest med en åldrande befolkning. Vi behöver vara mer uppmärksamma på detta för att tidigare och mer effektivt upptäcka risker. Om projektet visar effekt skulle ett införande förbättra livskvaliteten, förlänga liv och minska antalet sjukhusinläggningar för patienter med hjärtsvikt avslutar Jacob med eftertryck.

 

 FAKTA HJÄRTSVIKT:

 • Tidig upptäckt av hjärtsvikt är avgörande för att rätt behandling ska kunna sättas in i ett tidigt skede.

 • I Sverige lider omkring 250 000 personer av hjärtsvikt, en sjukdom med högre dödlighet än cancer. Risken för hjärtsvikt ökar kraftigt med åldern, och cirka tio procent av befolkningen över 80 år beräknas ha hjärtsvikt, vilket gör det till en av våra vanligaste folksjukdomar.

 • Hjärtsvikten kan vara svår att upptäcka eftersom den har många olika former och symtomen kan vara diffusa i början. Det är ett tillstånd där hjärtats pumpförmåga är nedsatt, vilket innebär att hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod för att förse kroppens olika delar med syre och näring. Det kan bero på olika faktorer som hjärtinfarkt, kärlkramp, högt blodtryck, rytmrubbningar, klaffel, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, hjärtmuskelsjukdom eller hög alkoholkonsumtion.

 • Det är viktigt att fastställa vilken typ av hjärtsvikt det rör sig om och dess orsak, eftersom detta påverkar behandlingen.

 • Hjärtsvikt med sänkt ejektionsfraktion, som cirka hälften av alla hjärtsviktspatienter har, innebär att vänsterkammaren är förstorad och har nedsatt pumpförmåga, medan hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion innebär att hjärtat är stelt och har svårt att fyllas med blod mellan varje slag. Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion drabbar främst äldre. Fram tills nyligen har man inte haft några effektiva behandlingar mot denna typ av hjärtsvikt men SGLT-2 hämmare som även används vid diabetes och njursvikt har visat sig minska sjukhusinläggningar och död i hjärtrelaterade sjukdomar.

 • Diagnosen ställs vanligtvis genom en objektiv bedömning av hjärtats funktion med hjälp av olika undersökningsmetoder som EKG, blodprov och ultraljud.

   

   

   

Publicerad 2024-02-12