Nytt team ger stöd för att främja hjärthälsan!

Många liv kan räddas genom en tidig upptäckt och strukturerat omhändertagande av de som löper ökad risk att dö i förtid av hjärt- och kärlsjukdom. Det menar medlemmarna i APC:s nya kunskapsteam hjärta- och kärl. Från och med januari erbjuder de vårdcentraler och primärvårdsrehab kunskapsstöd som verksamhetsbesök, fortbildning och hjälp med att komma igång med projekt för att främja patienternas hjärthälsa.

Dödligheten i kardiovaskulära sjukdomar har minskat markant. Trots detta förblir kardiovaskulära sjukdomar en av de vanligaste dödsorsakerna i vår befolkning. Mer än 80 procent av alla hjärt- och kärlsjukdomar beräknas bero på riskfaktorer som högt blodtryck, lipidrubbningar och rökning. En utveckling som kan vändas med god preventiv behandling riktad mot folkhälsan. Det har APC:s nya hjärt- och kärlteam tagit fasta på.
– Många liv kan räddas genom en tidig upptäckt och strukturerat omhändertagande av de som löper ökad risk att dö i förtid. Kardiovaskulär prevention är därför en stor och viktig uppgift för primärvården. Det är även ett prioriterat område inom regionalt programområde för primärvård (RPO primärvård), säger Charlotte Ivarsson, distriktssköterska och teamkoordinator.

Från januari 2022 står det nya teamet redo med stöd och kunskap i syfte att främja patienternas hjärthälsa och bidra till en god och jämlik vård. Erbjudandet gäller till personal på både vårdcentraler och primärvårdens rehab-enheter i Region Stockholm oavsett driftsform. Den röda tråden är:

  • Arbetsplatsbesök på vårdcentraler och primärvårdsrehab där teamet bland annat kan stötta med kunskap, validerade riskskattningsverktyg, metoder för beteendeförändring och medicinska kvalitetsdata som underlag för kollegial interprofessionell diskussion och förbättringsarbete. Besöken kan både initieras av teamet eller bokas av verksamheter.
  • Granskning av och stöd i att starta kvalitetsarbete: Utifrån enskild eller flera verksamheters behov och önskemål samt övergripande inom regionen.
  • Fortbildning: För enskild verksamhet samt yrkesvis och interprofessionellt för hela regionens primärvård. Digitalt via teams och fysiskt på plats.

Basen i teamet är allmänläkarna Anders Norrman och Ibrahim Alshamani samt distriktssköterskorna Charlotte Ivarsson och Görel Rasjö Wrååk som alla har särskilt intresse och kompetens inom hjärta- och kärlområdet. De delar sin arbetstid på APC med klinisk tjänstgöring på Capio vårdcentral Högdalen samt Tallhöjdens och Storvretens vårdcentraler.
– Vi försöker prioritera våra resurser och kommer genomföra aktiviteter där de mest behövs och även samverka med andra angränsande kunskapsteam på APC som nervsystemets sjukdomar, endokrina sjukdomar och levnadsvanor, säger Görel Rasjö Wrååk.

Inledningsvis är teamets fokus kardiovaskulär prevention där grunden är hälsosamma levnadsvanor, ett välreglerat blodtryck samt välkontrollerade och välbehandlade blodfetts- och blodsockernivåer.
– Medarbetarna i primärvården har en pressad arbetssituation och måste samtidigt hålla sig uppdaterade inom hjärta- och kärlområdet, och ta ett stort ansvar för preventiv behandling av både låg- och högriskgrupper. Vi kan hjälpa till med att identifiera problemområden och sprida kunskaper som bygger på evidens och hur de kan omsättas i praktiskt kliniskt arbete, säger Anders Norrman.

Det kan handla om allt från att dokumentera strukturerat för att bättre kunna följa sina patienter via exempelvis PrimärvårdsKvalitet, utforma en lokal rutin runt något som inte fungerar optimalt till hur man rent praktiskt jobbar kring blodtryckspatienter och levnadsvanor. Anders betonar vikten av att all behandling ska ske efter värdering av en patients hela riskprofil, hellre än enskilda prover eller händelser.
– Att värdera risk är komplext, men viktigt i det preventiva arbetet för att få en helhetsbild. I dag finns bra riskskattningsverktyg, som exempelvis det uppdaterade SCORE och Sverige Nationella diabetesregistrets riskkalkylator som stöd. Men de är inte facit och tar inte hänsyn till alla riskfaktorer, utan det gäller att utreda och tänka brett, menar han.

Teamet hoppas att verksamhetsbesöken kommer fylla en viktig funktion i att identifiera områden för att jobba smartare och mer strukturerat.
– Vi går in med öppet sinne och lyssnar in vad varje specifik verksamhet har för behov och önskemål, säger Ibrahim Alshamani.

Han poängterar samtidigt att förutsättningarna skiljer sig åt och att man måste vara ödmjuk inför utgången och tolkningen av olika kvalitetsdata.
– Vårdcentraler med ett stabilt gäng har förmodligen bättre möjligheter att följa upp, dokumentera och nå målvärden jämfört med vårdcentraler som har stor omsättning på personal. Storleken på en verksamhet och om man är belägen i ett socioekonomiskt utsatt område kan också spela in, säger Ibrahim.

Vad händer närmast?
– Just nu sonderar vi terrängen. Vi planerar en bred större digital utbildning om kardiovaskulär prevention och specifik föreläsning om blodtryck för undersköterskor, säger Görel Rasjö Wrååk.

För att skaffa sig en övergripande lägesbild håller teamet även på att gå igenom olika kvalitetsdata och tar tacksamt emot idéer och tankar om vad som behövs inom området kardiovaskulär prevention.
– Alla förslag är välkomna. Det går även bra att kontakta oss för att boka ett verksamhetsbesök, avslutar Charlotte Ivarsson.

Kontakta oss gärna!

Mejla till vår funktionsbrevlåda >>