Nytt frågeformulär upplevs ge god hjälp att upptäcka våldsutsatta patienter

Ett strukturerat frågeformulär för att identifiera våld i nära relation som testats i primärvården visar lovande resultat enligt en ny rapport. Formuläret upplevs vara till god hjälp för att upptäcka våldsutsatthet och bidra till att det blir lättare att prata om och öka medvetenheten kring detta angelägna ämne. Vårdpersonalen som deltagit ger även värdefulla förslag på förbättringar, exempelvis omformuleringar av begrepp och att information om kontaktvägar och definitioner av olika våldsformer läggs till.

Läs och ladda ner rapporten här >>

Våld i nära relation är en allvarlig samhällsfråga där hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka och hantera våldsutsatthet. Genom att ställa riktade frågor och använda strukturerade formulär kan vårdpersonal identifiera och stödja drabbade. Dessvärre visar såväl nationella som internationella studier att många våldsutsatta personer aldrig får frågan om våld när de söker hälso- och sjukvård. I den mån det sker, görs det på många olika sätt och strukturerade frågeformulär med hög klinisk användbarhet för att fånga upp pågående våldsutsatthet saknas. 

Många som arbetar inom hälso- och sjukvården tycker även att det är svårt att ställa frågor om våld och efterfrågar konkret stöd för att komma i gång.   

I ett projekt har forskare och personal från verksamheten Våld i nära relationer vid APC tagit fram ett strukturerat frågeformulär som personal vid sex olika mottagningar i Region Stockholm fått använda vid sina patientbesök under ett antal veckor. Formuläret bygger på Abuse Assessment Screen (AAS), ett internationellt erkänt kliniskt instrument för att mäta våldsutsatthet, som nu har modifierats och anpassats till svenska förhållanden.   

Resultaten visar att det finns variation i hur formuläret används och uppfattas av olika vårdpersonal, men att formuläret generellt upplevdes hjälpa dem att ställa frågor om våld på ett mer strukturerat sätt, ökat medvetenheten kring ämnet, underlättat diskussionen om våldsutsatthet med patienterna för att de mer öppet ska kunna delge sina upplevelser. En del förbättringsförslag framkom även, exempelvis inledning som förklarar kopplingen mellan våld och hälsa och definitioner av olika våldsformer samt att lägga till fråga om tidigare våldsutsatthet och dess påverkan på hälsa och klarare definition av definition av begreppet "nära relation".   
– Det är lovande resultat. Frågeformuläret för att identifiera våldsutsatthet verkar ha hög tillförlitlighet och vara användbart för personalen i primärvården. Ett varmt tack till alla som delat med sig av sina erfarenheter och synpunkter. Det är viktig kunskap som vi tar med oss in ett stort forskningsprojekt för att ytterligare förfina frågeformuläret, säger Ylva Elvin Nowak, chef för verksamheten Våld i nära relationer vid APC.

 

Publicerad 2023-08-10