Kan internetbehandling förbättra canceröverlevares psykiska hälsa?

Psykiska besvär är vanligt bland personer som överlevt cancer, men få får hjälp. Ett nytt forskningsprojekt vid Liljeholmens universitetsvårdcentral ska undersöka om en tio veckor lång internetbehandling kan hjälpa drabbade att övervinna långvariga symtom som ångest och depression.

Även om de har segrat över sjukdomen, upplever många canceröverlevare fortsatta utmaningar på det mentala planet. Upp till en tredjedel av dem drabbas av svår ångest och depression, även långt efter avslutad behandling. Livet präglas även ofta av en konstant rädsla för återfall och en överdriven oro för andra potentiellt allvarliga sjukdomar.

Tyvärr får långt ifrån alla den psykologiska behandlingen som behövs för att tackla dessa påfrestningar. Men nu finns det hopp om förbättringar. Erland Axelsson legitimerad psykolog och forskare vid Liljeholmens universitetsvårdcentral och kollegor vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset har startat ett forskningsprojekt för att undersöka om en 10 veckors internetbaserad psykologisk behandling kan erbjuda effektiv hjälp till de som kämpar med långvariga psykiatriska symtom efter att ha övervunnit cancersjukdom.
– Canceröverlevares psykiska hälsa är dessvärre ofta förbisedd inom vården. Genom att utveckla en internetbaserad psykologisk behandling hoppas vi öppna upp för att kunna hjälpa fler, förbättra livskvalitet, minska vård- och omsorgsbehov och samhällskostnader samt underlätta för vårdpersonalen genom att kunna erbjuda en evidensbaserad metod, säger Erland Axelsson.

Erland Axelsson.

Hoppas minska tröskeln för att söka hjälp

Enligt Erland är valet att använda online-behandling naturligt och stöds av en växande vetenskaplig evidens, vilket gör att behandlingsformen i dag betraktas som rutin. Den kan inte bara sänka tröskeln för att söka hjälp utan också öka tillgängligheten till adekvat vård. Erland poängterar att det inte handlar om "antingen eller", utan snarare om att se den som ett komplettera till annan behandling.
– Dessutom kan internetbaserade behandlingar standardiseras och underlätta forskning om behandlingskomponenter och mekanismer, menar Erland Axelsson.

Inledande pilotstudie

I det nya forskningsprojektet kommer en förberedande pilotstudie att genomföras under våren 2024 med 48 deltagare, med syfte att få vägledning till upplägg av en större prövning.

Canceröverlevarna kommer att rekryteras genom annonsering. De som tackar ja och uppfyller kriterierna kommer att genomgå en tio veckor lång terapeutisk online-behandling.

Forskarnas fokus kommer vara att undersöka hur man bäst kan utforma en aktiv behandling med kognitiv beteendeterapi. För att göra det kommer de att testa olika strategier för behandlingen.
– Utifrån en framtida större prövning hoppas vi kunna se vilka strategier som fungerar bäst, vilket i slutändan leda till en anpassad och framgångsrik behandlingsmetod för målgruppen, förklarar Erland.

Dessutom kommer forskarna undersöka hur väl behandlingen fungerar i förhållande till de kostnader den medför. Om allt går väl planeras den större prövningen vara i mål kring 2030.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2024-01-30