Håkan Uvhagen ny tillförordnad verksamhetschef för APC

Håkan Uvhagen är ny tillförordnad verksamhetschef för Akademiskt primärvårdscentrum, APC. Han tillträdde sin tjänst 23 maj och ska leda processen mot en ny FoUU-organisation för primärvården. "Alla vill egentligen samma sak: att få en välfungerande stark, verksamhetsnära FoUU. Det är vägen dit vi nu tillsammans ska jobba med, säger han."

Håkan har arbetat med FoU-frågor sedan 2003. Under 2019 disputerande han med en avhandling om effekter och implementering av närmare samarbete mellan primärvård, forskning, utbildning och fortbildning.
– Mitt uppdrag på APC känns både spännande och utmanade. För att stärka primärvården är en praktiknära FoUU-verksamhet som APC central, både vad gäller utveckling, fortbildning, utbildning och forskning, säger Håkan Uvhagen.

Han varvar uppdraget på APC som löper fram till i slutet av november, med att vara chef för forsknings- och utvecklingsverksamheten FOU-nu. Det är en forsknings- och utvecklingsverksamhet i samverkan mellan regionen och kommuner i nordvästra länet med fokus på vård och omsorg om äldre och vuxna med funktionsnedsättning.

Enligt Håkan är hans främsta uppgift som tillförordnande verksamhetschef att möjliggöra en bra dialog och samtal mellan olika företrädare. Samtalen ska mynna ut i förslag för ny organisation som SLSO:s ledning sedan fattar beslut om. Det innebär att det blir ett omtag på den nyligen gjorda genomlysningen av APC och Akademiska vårdcentraler, AVC.

– Vi vänder blad. I september startar vi en serie arbetsmöten. Där kommer representanter från både APC, AVC, offentligt och privat driven primärvård samt Karolinska Institutet sitta runt samma bord för att få ihop våra olika bilder av varandra, förväntningar och behov, menar Håkan.
– Alla vill egentligen samma sak: att få en välfungerande stark, verksamhetsnära FoUU i primärvården. Det är vägen dit vi nu ska jobba vidare med, och vilken förändring som gynnar primärvården bäst. Att få en gemensam målbild, säger han.

Håkan poängterar att det finns en hel del på förhand givna ramar att förhålla sig till. Ingångna avtal, fokus på kliniskt verksamhetsnära FoUU, driftformsoberoende stöd, , fördjupad samverkan med akademin, universitetsjukhusvårdsenhet, och kunskapsstyrning är bara några exempel.
– Det är komplext. Samtidigt känner jag mig förhoppningsfull. Potentialen är enorm. Det finns ett stort engagemang för att stärka praktiknära FoUU i primärvården och hög kompetens bland alla inblandade parter, avslutar Håkan Uvhagen.

 

Håkan Uvhagen.