Gott betyg för APC i Socialstyrelsens utvärdering

Akademiskt primärvårdscentrum presterar bra vad gäller vetenskapliga publikationer och kompetens, organisation av utbildning och samverkan med patientorganisationer, men behöver närmare koppling till klinisk verksamhet och fler kliniska forskarhandledare. Det framkommer i Socialstyrelsens utvärdering av APC som universitetssjukvårdsenhet.

– Det är ett mycket glädjande resultat eftersom det betyder att vi verkar i en god FoUU-miljö. Det är också en bekräftelse på att vi i enlighet med universitetssjukvårdens riktlinjer utvecklar vården tillsammans med patientorganisationer, andra vårdgivare, akademi och näringsliv, säger Jan Hasselström, forskningssamordnare vid APC.

Socialstyrelsen genomför sin utvärdering av universitetssjukvården gällande struktur, process och resultat kring forskning, utbildning och utveckling vart fjärde år. Syftet är att stödja universitetssjukvårdens utveckling och lyfta goda exempel.
– Det har varit ett omfattande och stimulerande förarbete som involverat många medarbetare och samverkansparter. Platsbesöket med våra granskare var mycket givande, där vi kommer använda deras omdömen som riktmärke i vårt fortsatta utvecklings- och förändringsarbete, säger Jan Hasselström.

Omfattande och välorganiserad verksamhet

Av den skriftliga utvärderingen som baseras på inrapporterade uppgifter och platsbesök framkommer ett flertal styrkor. Socialstyrelsen ger bland annat APC gott betyg för antal vetenskapliga publikationer samt hög vetenskaplig kompetens och bredd i en välorganiserad verksamhet. De oberoende granskarna lyfte även fram att APC har en välfungerande utbildningsorganisation, ett föredömligt samarbete med patientorganisationer och omfattande kunskapsstöd.

Även förbättringsområden identifierades. Exempelvis att APC i vissa avseenden behöver närmare koppling till klinisk verksamhet, att fler kliniska forskarhandledare behövs liksom lokaler för forskning i anslutning till de Akademiska vårdcentralerna.
– Det är utmaningar vi har brottats med i många år. AVC-uppdraget och organisationen behöver bli tydligare och bättre finansierat, något jag hoppas kommande ny organisation för APC och AVC kan skapa bättre förutsättningar för, säger Jan Hasselström.

Socialstyrelsen konstaterar även att APC:s roll i relation till primärvårdsforskningen behöver förtydligas och att systemet för forskningsfinansiering i Region Stockholm i samverkan med Karolinska institutet verkar konserverande i relation till primärvårdens andel av de totala forskningsmedlen.
– Om det ska bli någon kvalitet på forskningen måste den bedrivas där patienterna behandlas, menar Jan Hasselström.

Men så ser det inte ut idag enligt Jan Hasselström.
– Jag hoppas att obalansen kommer jämnas ut. I dagsläget tilldelas primärvården endast runt 1 procent av de totala andelen forskningsmedlen i vår region – trots att primärvården sköter mer än hälften av alla besök i hälso- och sjukvården och har besök av stora delar av befolkningen varje år, påpekar han.

Det här gör en universitetssjukvårdsenhet

Sedan 2015 är APC med de Akademiska vårdcentralerna en av flera universitetssjukvårdsenheter inom Region Stockholm. Det innebär bland annat att vi uppfyller de krav som ställs i det nationella ALF-avtalet med forskning och utbildning, hälso-och sjukvård av hög kvalitet, innovativ kultur och en struktur som stimulerar kunskapsutveckling. Begreppet universitetssjukvård är en nationell definition som innebär att APC/AVC ska uppfylla kriterier för att:

  • Fortlöpande bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet.

  • Bedriva utbildning av hög kvalitet.

  • Följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, utbildning och hälso- och sjukvård.

  • Bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder. Förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och sjukvården.

  • Samverka med näringslivet och patientorganisationer.