Forskare vill ge sköra äldre bättre vård och minska onödiga besök på akuten

Vi måste jobba smartare och förbättra för multisjuka sköra äldre personer. Det menar forskaren Katharina Schmidt Mende och blivande doktoranden och ST-läkaren Hanna Bring. I ett nytt forskningsprojekt ska de ta fram en modell för att förbättra situationen för de multisjuka äldre i hemsjukvården och minska antalet onödiga akuta besök på sjukhus.

Trots att allt fler multisjuka äldre personer vårdas utanför sjukhusen gör de ändå många besök på sjukhusens akutmottagningar. Och återkommer snart efter att de har skrivits ut.
– Det är mycket angeläget att undvika onödiga akuta besök på sjukhus eftersom varje sjukhusvistelse innebär risk för ytterligare försämring och nya medicinska komplikationer för denna sköra grupp patienter, säger Katharina Schmidt Mende, forskare vid APC och specialist i allmänmedicin på Torsviks vårdcentral.
– Det kan också vara en varningssignal om att vården och omsorgen inte fungerar optimalt, menar Katharina.

I ett nytt forskningsprojekt önskar hon och forskare, doktorander och databasspecialist från APC och Institutet för Miljömedicin samt Institutionen för Laboratoriemedicin vid Karolinska Institute skapa en mer trygg och säker vård för de multisjuka äldre patienterna i regionen och minska antalet oplanerade akuta besök på akuten. Forskargruppen siktar på att kartlägga hemsjukvården i Stockholm och utreda hur och varför patienterna i hemsjukvården söker akutvård. Förhoppningen är att projektet ska mynna ut i en intervention som kommer undersökas i en pilotstudie där tre vårdcentraler i regionen ingår.
– Det är där de flesta äldre multisjuka vårdas i Stockholmsregionen. Betydligt fler än i exempelvis särskilt boende. Det är också inom hemsjukvården en stor och bred kompetens om de multisjukas komplexa behov finns, säger Katharina Schmidt Mende.

Katharina Schmidt Mende (från vänster) och Hanna Bring står på de äldre multisjukas sida.


ST-läkaren Hanna Bring vid Rosenlunds vårdcentral som nyligen beviljats forskar-ST som innebär att hon har finansierad forskningstid i flera år framöver, tycker det känns som ett lyckokast att ingå i forskarlaget och jobba med ett område hon känner starkt för.
– Äldre multisjuka behöver mycket av våra resurser och prioriteras inte alltid högst trots att behoven är stora. Min känsla är att det finns mycket vi skulle kunna förändra för att förbättra livet för de multisjuka äldre, och att deras egna önskemål om hur de vill vårdas skulle kunna få ta större plats, säger hon. 

Hannas del i forskningsprojektet är att undersöka sjukdomstillstånd och vårdkonsumtion bland de multisjuka äldre med hemsjukvård och om det finns skillnader i hur akutbesöken ser ut beroende på vårdcentralers organisation och socioekonomi. Hon ska även intervjua personal i hemtjänst och hemsjukvård om varför patienten i hemsjukvård hamnar på akuten och tankar om man skulle kunnat undvika akutbesöken. 
– Genom att ta del av och analysera deras erfarenheter kan vi få vägledning om hur vi kan förbättra primärvårdens del av vården för denna utsatta patientgrupp, hoppas Hanna.

Andra forskare i gruppen koncentrerar sig på att intervjua hemsjukvårdspatienter och studera flödet och samverkan mellan olika vårdgivare.

Hanna Bring är medveten om att de står inför stora utmaningar.
– De multisjuka har ofta begränsningar i funktions- och aktivitetsförmåga. De är så sköra och deras allmäntillstånd kan svänga bara på något dygn. De är därmed beroende av vård och omsorg från många olika verksamheter och på olika vårdnivåer, inte sällan med olika huvudmän. Att hitta sätt att mötas kring patienter i en fragmentiserad vård där rådande strukturer inte stödjer bra samarbete är en prövning. Dessutom är forskningsunderlaget för hur vi bäst behandlar multisjuka bristfälligt, säger Hanna Bring.

En annan nöt att knäcka är tillgängligheten. Tillgången till personal är ofta otillräcklig i både hemsjukvård och hemtjänst och uppdraget i hemsjukvården är uppdelat på för många läkare.
– Kontinuiteten blir lidande. Det finns en otrolig potential att utveckla och förbättra. Vi hoppas hitta smartare sätt att jobba på som kan underlätta - för både patient, närstående och personal, säger Katharina Schmidt Mende.

Katharina menar att det finns många förutfattade meningar om att jobba i hemsjukvården. Hon var själv tveksam. Tre år senare råder inget tvivel.
– Det är oerhört givande, stimulerande och flexibelt. Med små och få insatser och tydlig struktur kan vi göra mycket för att göra situationen bättre för de sjuka. Teamarbetet är kul och värdefullt, liksom kontakterna med många andra specialister. Annars jobbar man mycket själv som allmänläkare. Men visst kan det hopa sig ibland, man måste kunna planera om och det kan också bli väldigt mycket att göra helt plötsligt, säger Katharina Schmidt Mende.

Hon får medhåll av Hanna.
– Det är intellektuellt utmanande och man får djupdyka i farmakologi och interaktion. Sjukdomspanoramat är brett och det är många givande möten med människor som har mycket att berätta, avslutar Hanna Bring.