Fler stockholmare ska få hjälp att göra hälsosamma val

I ett pilotprojekt inom Region Stockholm utvärderas effekten av riktade hälsosamtal till personer i åldersgruppen 50-59 år, som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Sammanlagt kommer 12 vårdcentraler att kalla in personer i åldersgruppen till ett samtal för att diskutera hälsa och levnadsvanor. Akademiskt primärvårdscentrum och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin hjälper till med implementering och vetenskaplig utvärdering.

I år påbörjas en pilotverksamhet i Region Stockholm som inriktar sig på hälsosamtal för patienter i åldersgruppen 50-59 år som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Dessa personer blir inbjudna till samtal där de kan diskutera sin hälsa och  levnadsvanor.

Christina Walldin, projektledare vid Akademiskt primärvårdscentrum, förklarar att syftet med hälsosamtalen är att ge individer kunskap om hur de själva kan minska risken för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar samt typ 2-diabetes.
– Vi vill undersöka om riktade hälsosamtal kan leda till bättre och mer jämlik folkhälsa, särskilt i områden där ohälsan är hög, och förhoppningen är att satsningen kan lyfta och stärka arbetet med levnadsvanor inom primärvården, menar Christina Walldin.

Christina Walldin.

I uppdraget ingår även att utvärdera implementeringen av hälsosamtalen och bedöma deras påverkan på kostnader samt hur de påverkar deltagarnas riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Utvärderingen av kostnadseffekter kommer att utföras i samarbete med Centrum för hälsoekonomi (CHIS). Christinas uppgift är att ta fram utbildningar och material till blivande hälsosamtalsledare samt vara kontaktperson och se till att det fungerar ute i verksamheterna som deltar.

I pilotprojektet jämförs riktade hälsosamtal med så kallad "opportunistisk screening". Totalt kommer 12 vårdcentraler att genomföra riktade hälsosamtal till 1 200 personer i åldersgruppen 50-59 år. Lika många vårdcentraler kommer genomföra opportunistisk screening av olika riskfaktorer. Det innebär att oavsett anledning till att en person söker vård kommer en kontroll av deras riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2 erbjudas. Om riskfaktorer upptäcks kommer patienten följas upp och behandlas enligt gällande riktlinjer.

Så här går hälsosamtalet till:

Personer i åldern 50-59 år får en inbjudan till ett hälsosamtal på sin vårdcentral. Innan mötet besvarar de frågor om sin hälsa och levnadsvanor samt lämnar ett blodprov för att mäta socker- och kolesterolvärden. Dessutom mäts blodtryck, vikt, längd och midja-stussmått. Själva hälsosamtalet är kostnadsfritt och tar ungefär en timme. Informationen från enkäten och de uppmätta värdena utgör grunden för samtalet, som hjälper deltagaren att reflektera över viktiga aspekter i sitt liv och de val som kan bidra till en bättre hälsa.
– Beroende på resultaten av hälsosamtalet kommer deltagaren att få den vägledning eller vård som behövs för att ta steg mot en bättre hälsa, säger Christina Walldin.

Erbjuds redan på flera håll i landet

Hälsosamtal har funnits i Sverige under en längre tid. De flesta regioner runt om i landet erbjuder redan riktade hälsosamtal till sina invånare, medan andra regioner har påbörjat införandet av denna metod.
– Det finns en vetenskapligt dokumenterad positiv effekt av riktade hälsosamtal. Evidensen talar för att det är en metod som kan rädda liv genom att behandla riskfaktorer och hjälpa människor att göra hälsosamma val i sin vardag, avslutar Christina Walldin.

 

 

 

 

Publicerad 2023-09-11