APC växlar upp för personal och chefer i primärvården

Kvalitetsteam och ämnesspecifika kunskapsteam på plats i primärvården. Ta fram, använda och analysera registerdata. Och fortbildning som tydligare integreras i kvalitetsarbete. Det är några exempel på hur APC stärker och gör stödet tillgängligt för att främja förändringsarbete i primärvården.

Hur viktigt är det med stöd, registerdata, modeller och verktyg för att driva och leda förbättringsarbete i primärvården? Superviktigt och kan göra stor skillnad, enligt Jan Hasselström, verksamhetschef på Akademiskt primärvårdscentrum, APC. Han konstaterar att det finns många bra idéer och intentioner inom primärvården, men att det finns utmaningar när det gäller genomförandet.
– Varje år görs ca 3,5 miljon bedömningar av drygt 8 000 olika unika diagnoser i regionens primärvård. Dagligen levereras god vård, och fina initiativ och vilja till att göra vården ännu bättre finns. Men för att ha en realistisk möjlighet att säkerställa god kvalitet i alla led och synliggöra vad man gör, varför och vad det leder till kan handfast stöd behövas. Och där kommer APC in i bilden, säger Jan Hasselström.

Snabbfotade team...

APC:s kvalitets- och lärandekoncept är brett. Det omfattar allt från föreläsningar, workshops, konsultationer, analys- och metodstöd till stöd att ta ut kvalitetsdata, verktygslådor och uppföljning. Omvärldsbevakning samt tillgång till ämnes- och yrkesvisa nätverk är annat. För att bättre matcha primärvårdens och uppdragsgivares behov och krav växlar APC stegvis upp utvecklings- och kunskapsstödet under hösten.
– Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar, som kräver att vi är mer proaktiva, flexibla och snabbfotade. Tillsammans med kollegor och många olika samarbetspartners vässar vi nu organisationen och aktiviteter och bygger ihop etablerade koncept med nya, säger Ylva Elvin Nowak, biträdande verksamhetschef på APC.

Centralt är att aktiviteter och stöd i större utsträckning ska erbjudas på plats i primärvården. I frontlinjen ska finnas kvalitetsteam som både jobbar proaktivt och som i dialog fångar upp behov och önskemål från primärvården.

... som är mer aktivt uppsökande

Arbetssättet byggs på FILA-gruppens etablerade och uppskattade koncept, och vars verksamhet flyttas över till APC i november. FILA har under många år fortbildat personal vid regionens vårdcentraler om bland annat läkemedels-användning och tagit ett helhetsgrepp om nationella riktlinjer, rekommendationer, med mera. Vårdcentralerna har också fått stöd med att ta ut och analysera data på hur de ligger till jämfört med andra, exempelvis när det gäller antibiotikaförskrivning. Tanken är att FILA ska vara kärnan i kvalitetsteamen med ett utvidgat uppdrag.
– Vi är mycket glada att FILA-gruppen blir en del av APC. Sådan uppsökande verksamhet, så kallad academic detailing, har starkt stöd inom forskningen för att öka medvetenheten kring lokala förbättringsområden och på så sätt bidra till kvalitet i vård, säger Jan Hasselström. 

Jan Hasselström och Ylva Elvin Nowak berättar om hur APC rustar för att stärka stödet till primärvården.


Parhäst med kvalitetsteamen blir ämnesspecifika kunskapsteam som erbjuder fortbildning och stöd att utveckla kvaliteten inom exempelvis diabetes, KOL och hjärtsvikt. Sedan tidigare har APC ett antal kunskapsteam, där några nu stöps om och breddas. Helt nya team läggs även till inom områden som hjärta/kärl och äldres hälsa.
– Vi vill på det här sättet skapa starkare allianser med personal och chefer primärvården, men även med regionens kunskapsstyrningssystem samt vårdförlopp och fungera som länk mellan, säger Jan Hasselström.

Underutnyttjad guldgruva

En annan bärande idé är att APC i större utsträckning ska serva primärvården med olika registerdata som underlag för att utveckla och utvärdera vårdkvalitet.  
– Registerdata och olika mätetal är en skatt som bör komma fler till glädje. Men det är svårt att själv samla och få en överblick över datamängder och analysera resultaten. Därför stärker vi stödet till verksamheterna, säger Jan Hasselström.

Samtidigt måste det finnas utrymme för andra metoder för att utvärdera kvalitet, betonar Ylva Elvin Nowak.
– Inom exempelvis områden som våld i nära relationer och försäkringsmedicin saknas kvalitetsindikatorer och/eller tillförlitliga registerdata. Där får vi pröva nya vägar. Det kan vara att tillsammans formulera egna kvantitativa och kvalitativa mått som sen testas och utvärderas, säger Ylva Elvin Nowak.

Nya sätt att arbeta på kommer även avspeglas i APC fortbildningsverksamhet tror Ylva.
– Vi kommer fortsätta ha yrkes- och ämnesvis fortbildning i traditionell mening, men den ska tydligare integreras i lokalt kvalitetsarbete.

Både digitala tjänster och fysiska kommer vara självklara i fortbildningen som erbjuds.
– Det senaste året har vi gjort ett digitalt språng som gjort oss mer tillgängliga och skapat nya möjligheter. Samtidigt behövs också mellanmänsklig kontakt utan datorskärm för att lyfta den medicinska diskussionen och främja kollegialt erfarenhetsutbyte, avslutar Ylva Elvin Nowak.