Vägledning för att organisera mottagande för äldre personer i primärvården

2022

Kunskapsteam Äldre personers hälsa

APC, Äldres hälsa - multisjuka, Informationsmaterial

Ta del av denna vägledning i fem steg som stöd och inspiration i arbetet med att ge äldre personer en proaktiv, god, säker och tillgänglig vård. Den innehåller fakta, råd och goda exempel och är främst ett verktyg för dig som arbetar i primärvården.

Vägledningen är framtagen av kunskapsteam ”Äldre personers hälsa” vid Akademiskt primärvårdscentrum på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Vägledningen utgår från Region Stockholms förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och för primärvårdsrehabilitering, fokusområden definierade av Regionalt programområde primärvård, skriften ”Proaktiv vård av sköra äldre”, Sveriges Kommuner och Regioner och samt dialog med medarbetare i vården.

Fokus är fem steg för att uppnå ett gott omhändertagande och god hälso- och sjukvård för äldregruppen patienter i primärvården. De fem stegen är: identifiera personer med särskilda behov, lyssna in och bedöm behov, planera vård i dialog, vårda utifrån behov och följa upp.

I dokumentet lyfts även fram goda exempel från enheter i regionen som inspiration i arbetet med att organisera mottagandet av äldre på arbetsplatsen.

Vägledningen är tillgänglighetsanpassad.