Patienter med bensår

2013

APC, Vårdutvecklingsplaner

Denna vårdutvecklingsplan är ett stöd i att strukturera arbetet kring vård av patienter med bensår och att utvärdera uppnådda resultat.

De beskrivna indikatorerna utgör viktiga mått som grund för en god vård och för att mäta vårdens kvalitet. Vid varje enhet behövs program för utbildning och kontinuerlig fortbildning för personalen inom ämnesområdet. Dessutom behövs gemensamma riktlinjer för dokumentation för att möjliggöra utsökning av kvalitetsdata från patientjournalen. Riktlinjerna bör utgöra en god struktur för dokumentationen och därmed öka sannolikheten både för en god process och för ett gott resultat i omvårdnadsarbetet. Att utveckla och använda indikatorer i verksamheten ökar även förutsättningarna för en säkrare vård för patienten. Målet är att patienten ska ha bibehållen eller förbättrad livskvalitet under sårläkningsperioden samt inte få recidiv.