Nya sökord i TakeCare avseende utsatthet för våld och övergrepp

2024

Region Stockholm

APC, Våld i nära relationer, Våld i nära relationer , Informationsmaterial

Nya sökord avseende våld och övergrepp kommer att finnas tillgängliga i TakeCare från och med 24 maj 2024. Detta dokument innehåller övergripande information om de nya sökorden. Bilaga 1 innehåller detaljerad instruktion för användning av de nya sökorden. Bilaga 2 innehåller information om sökorden i olika journalmallar.

Bakgrund och syfte

Att utsättas för våld i nära relation är vanligt och har ofta allvarlig påverkan på både den psykiska och fysiska hälsan. Personer som är utsatta för våld i nära relation söker mycket vård, men de berättar sällan om våldsutsattheten i sin kontakt med hälso- och sjukvården.

I Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2022:39) regleras hälso- och sjukvårdens ansvar kopplat till våld i nära relationer. Där framgår bland annat att om en patient visar symtom eller tecken som väcker misstanke om att personen är våldsutsatt, skall hälso- och sjukvårdspersonalen fråga den vuxna i enrum om orsaken till symtomen eller tecknen. Socialstyrelsen rekommenderar också att alla patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin och alla kvinnor inom mödrahälsovården och vuxenpsykiatrin ska tillfrågas om pågående våldsutsatthet. I Barnhälsovårdens nationella program stipuleras att alla föräldrar som besöker barnhälsovården ska erbjudas att svara på strukturerade frågor om utsatthet för våld. Varje verksamhet inom hälso- och sjukvården skall ha en rutin för att säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta.

Syftet med att utveckla och införa nya sökord om våld och övergrepp är att underlätta för hälso- och sjukvården att ställa frågor om våld i nära relation och att ge rätt stöd och vård till våldsutsatta patienter. Syftet är också att underlätta patientsäker dokumentation och möjliggöra kvalitetsuppföljning kopplat till Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relation. I dagsläget finns det ett 20-tal sökord om utsatthet för våld och övergrepp i TakeCare, men det finns inga särskilda sökord eller värdetermer gällande våld som sker i nära relation.

De nya sökorden har tagits fram av ämnesexperter vid enheten Våld i nära relationer inom Akademiskt primärvårdscentrum i samarbete med SLSO primärvård, SLSO psykiatri samt Centrala Barnhälsovårdsenheten Gotland.

Policyrådet för Region Stockholm och Region Gotland har beslutat att rekommendera att dessa sökord ska användas vid dokumentation av utsatthet för våld och övergrepp.

Mer specifikt är syftet med införandet av de nya sökorden att:

 1. Underlätta för vårdpersonal att:

  o ställa frågor om våld i nära relation och dokumentera detta i journalen

  o dokumentera typ och omfattning av våldsutsatthet och om den är pågående, detta för att bättre kunna beakta utsattheten i den vård som ges till patienter och i kontakten med anhöriga

  o vidta rätt åtgärder vid upptäckt av våldsutsatthet i nära relation

  o dokumentera anamnes, bedömning och åtgärder relaterade till våldsutsatthet på ett patientsäkert sätt

 2. Möjliggöra kvalitetsuppföljning kopplat till Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relation (HSLF-FS 2022:39)


Nya sökord avseende våld och övergrepp

Följande förändringar görs: värdetermerna i det befintliga sökordet ”Tillfrågad om våld och övergrepp” byts ut, två nya sökord införs avseende identifiering av barns utsatthet för våld, fem nya sökord införs för att dokumentera identifierad utsatthet för våld och/eller övergrepp och det införs nya sökord för dokumentation av bedömning respektive åtgärd vid utsatthet för våld och övergrepp.

 


Tio nya sökord

 • Tillfrågad om våld och övergrepp (modifiering av existerande sökord)
 • Vårdnadshavare tillfrågad om egen våldsutsatthet
 • Uppgift inhämtad om barnets våldsutsatthet
 • Utsatt för våld/övergrepp i nära relation
 • Utsatt för våld/övergrepp utanför nära relation
 • Omfattning våld/övergrepp, mer än 12 mån sedan
 • Omfattning våld/övergrepp, senaste 12 månaderna
 • Av patienten upplevd hotbild om våld/övergrepp
 • Bedömning vid utsatthet för våld och övergrepp
 • Åtgärder vid utsatthet för våld och övergrepp


  För detaljerad beskrivning av varje sökord, se bilaga 1. För information om hur sökorden kan placeras i journalmallar, se bilaga 2.


Sökorden i journalmallar

I vilka journalmallar sökorden om utsatthet för våld och övergrepp ska ingå och sökordens placering i dessa journalmallar beslutas av respektive vårdgivare.

Regionens policyråd rekommenderar att sökorden läggs till i befintliga grundmallar.

Det är också möjligt att använda tilläggsmallen ”Undantagna sökord - Journalen 1177”. I samband med att de nya sökorden införs görs en revidering av den tilläggsmallen. Reviderad version finns tillgänglig från 24 maj 2024. För mer information, se bilaga 2.

Sökorden visas inte i Journalen 1177

De nya sökorden avseende utsatthet för våld och övergrepp är undantagna från att visas i Journalen 1177.

Utbildning om nya sökorden

Enheten Våld i nära relationer inom Akademiskt primärvårdscentrum kommer att erbjuda 30 minuters digitala lunchseminarier för hälso- och sjukvårdens personal där vi ger praktisk vägledning kring användningen av de nya sökorden.

Lunchseminarier

 • Tisdag 11/6 kl.12.00 - 12.30
 • Onsdag 19/6 kl.12.00 - 12.30
 • Tisdag 20/8 kl.12.00 - 12.30
 • Onsdag 28/8 kl.12.00 - 12.30

Ingen föranmälan krävs, det är bara att delta genom att klicka på respektive möteslänk. 

Mer information och länkar till seminarier hittar du här >> 

 


Bilaga 1 - Instruktion för dokumentation i TakeCare med sökorden om våld och övergrepp


Denna instruktion är riktad till den som dokumenterar i TakeCare

Flera av sökorden innehåller fasta svarsalternativ (värdetermer) för att underlätta dokumentationen. Nedan beskrivs sökorden och deras svarsalternativ och hur de ska användas.

 1. Tillfrågad om våld och övergrepp (modifiering av existerande sökord)

  Med fasta svarsalternativ dokumenteras om patienten har blivit tillfrågad om erfarenhet av att i, eller utanför, nära relation bli utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp. Med nära relation avses nuvarande eller tidigare partner, förälder, syskon, barn, släkting eller annan person som patienten står i beroendeställning till.
  Bild1.png

 2. Vårdnadshavare tillfrågad om egen våldsutsatthet

  Sökordet används endast när patienten är ett barn. I barnets journal dokumenteras angående om barnets vårdnadshavare har blivit tillfrågad om sin erfarenhet av att bli utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp i nära relation. Dokumentationen görs med fasta svarsalternativ. Med nära relation avses nuvarande eller tidigare partner, förälder, syskon, barn, släkting eller annan person som patienten står i beroendeställning till.
  Bild2.png

  Sökordet med de svarsalternativ som används inom barnhälsovården i Region Stockholm och som rekommenderas även för övrig vård inom Region Stockholm.

  Observera att om funktionen ”Lägg till term” används kommer även andra svarsalternativ att visas.

 3. Uppgift inhämtad om barnets våldsutsatthet

  Sökordet används endast när patienten är ett barn. Med fasta svarsalternativ dokumenteras angående om man på något sätt inhämtat uppgift om ifall patienten/barnet har erfarenhet av att bli utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp. Sökordet kan användas när barnet självt inte är den som är tillfrågad eller har lämnat uppgiften. Definitionen för nära relation är: nuvarande eller tidigare partner, förälder, syskon, barn, släkting eller annan person som patienten står i beroendeställning till.
  Bild3.png
 4. Utsatt för våld/övergrepp i nära relation

  Med fasta svarsalternativ dokumenteras om patienten blivit utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld, försummelse eller sexuella övergrepp i nära relation eller upplevt våld mot närstående i nära relation. Vidare dokumenteras om detta skett de senaste 12 månaderna eller för mer än 12 månader sedan. Med nära relation avses nuvarande eller tidigare partner, förälder, syskon, barn, släkting eller annan person som patienten står i beroendeställning till.
  Bild4.png

 5. Utsatt för våld/övergrepp utanför nära relation

  Med fasta svarsalternativ dokumenteras om patienten blivit utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp utanför nära relation samt om våldet skett de senaste 12 månaderna eller för mer än 12 månader sedan. Med utanför nära relation avses att förövaren INTE är nuvarande eller tidigare partner, förälder, syskon, barn, släkting eller annan person som patienten står i beroendeställning till.
  Bild5.png

 6. Omfattning våld/övergrepp, senaste 12 månaderna

  Med fasta svarsalternativ dokumenteras omfattning av utsatthet för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp som skett de senaste 12 månaderna. Inbegriper våld såväl i nära relation som utanför nära relation.
  Bild6.png

 7. Omfattning våld/övergrepp, mer än 12 mån sedan

  Med fasta svarsalternativ dokumenteras omfattning av utsatthet för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp som skett för mer än 12 månader sedan. Inbegriper våld såväl i nära relation som utanför nära relation.
  Bild7.png

 8. Av patienten upplevd hotbild om våld/övergrepp

  Här dokumenteras angående patientens egen upplevelse av aktuell risk att utsättas för fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuella övergrepp.
  Bild8.png

 9. Bedömning vid utsatthet för våld och övergrepp

  Här dokumenteras sammanfattande analys av vad som framkommit avseende patientens utsatthet för våld och övergrepp, samt bedömning av behov av åtgärder.Bild9.png

 10. Åtgärder vid utsatthet för våld och övergrepp

  Med fasta svarsalternativ dokumenteras utförda åtgärder med anledning av patientens utsatthet för våld och övergrepp.Bild10.png
 

 

Bilaga 2 - Sökorden i journalmallar

I vilka journalmallar sökorden om utsatthet för våld och övergrepp ska ingå och sökordens placering i dessa journalmallar beslutas av respektive vårdgivare.

Regionens policyråd rekommenderar att sökorden läggs till i befintliga grundmallar.

Det är också möjligt att använda tilläggsmallen ”Undantagna sökord - Journalen 1177”. I samband med att de nya sökorden införs görs en revidering av den tilläggsmallen.

Exempel på hur sökorden kan placeras i en grundmall:

Bild 1 sid 2.JPG

När sökorden har prövats i ”pilot” har vissa verksamheter valt att i stället placera sökorden ”Bedömning vid utsatthet för våld och övergrepp” och ”Åtgärder vid utsatthet för våld och övergrepp” under överordnade rubriksökord ”Bedömning” respektive ”Åtgärd”, dvs tillsammans med andra sökord som avser bedömningar respektive åtgärder.

Exempel på hur sökorden kan placeras i en grundmall där patienten är ett barn:

BIld 2 sid 2.JPG

Sökordet ”Vårdnadshavare tillfrågad om egen våldsutsatthet” i journalmallar

I sökordet ”Vårdnadshavare tillfrågad om egen våldsutsatthet” finns svarsalternativ som delvis överlappar varandra. Detta beror på att barnhälsovården i Region Stockholm och Region Gotland har beslutat att använda olika svarsalternativ i detta sökord i sina journalmallar. Mallansvariga behöver därför markera de svarsalternativ som inte är aktuella för den verksamhet som sökordet används i.

Nedan visas en bild från mallverktyget i TakeCare med markering av de värdetermer som ej ska vara valbara enligt beslut av barnhälsovården i Region Stockholm.

Bild 3 sid 2.png

Tilläggsmall Undantagna sökord-Journalen 1177 (reviderad version från 24 maj 2024)

I samband med införandet av de nya sökorden om utsatthet för våld och övergrepp görs en revidering av tilläggsmallen “Undantagna sökord -Journalen 1177”. Den nya versionen innehåller alla nya sökord samt sökorden “Uppgifter som kräver särskild menprövning” och “Våld och hot”.

Tilläggsmallen ”Undantagna sökord -Journalen 1177” ser ut så här:

Bild 4 sid 2.png