Visualisering av patientdata

Projektet syftar till att ta fram en App-demo för visualisering av patientdata och pilottesta i primärvården.

Verksamhet: APC Hässelby/Akalla

Ämne: Hälsoinformatik

Projektledare: Marina Taloyan

Forskningsledare: Marina Taloyan

 

Beskrivning

I och ökning av antal äldre i befolkningen ökar också multisjuklighet. Vi lever längre och har fler sjukdomar samtidigt som man kan leva med under längre tid. För att ha bättre kontinuitet i vården och god kommunikation mellan vårdgivare och patient krävs ökad patientdelaktighet i egen vård, trygghet och förstås resurser. Dagens krav på att ha ett holistiskt synsätt på varje enskild patients samlat hälsotillstånd kräver nya innovativa sätt i vården. Det finns vetenskapliga belägg för att en vård som bygger på god kontinuitet och delaktighet ger högre medicinsk kvalitet till en lägre kostnad och påtagligt ökad patientnöjdhet och trygghet.

Minnet är kort; patienter glömmer oftast själva hur värdena såg ut, vilka vårdinsatser de fått eller ska få, eller vilka läkemedel de ordinerats. Samtidigt kan det förstås vara svårt eller omöjligt för läkare att komma ihåg allt väsentligt mellan besöken.

Projektets mål är att omvandla patientdata till bilder så att informationen blir enkel att överblicka, förstå och användas. Ytterliga ett mål är att visa och testa hur grafisk visualisering av medicinsk information kan bidra till förbättrad dialog och kommunikation i det mänskliga mötet mellan patient och vårdpersonal. En gemensam helhetsbild som används i undersökningsrummet är baserad på en visualiseringsmodell. Patienten kan med hjälp av digitala bilder förstå sin sjukdom och förstå vikten av att följa behandlingen. Det kan bidra till att patienten i större grad hanterar sin sjukdom själv utan att vara beroende av vårdgivare vilket kan frigöra tid för de som behöver vård allra mest och minska trycket på vårdcentraler och akutmottagningar.

Syfte

Att ta fram en App-demo för visualisering av patientdata och pilottesta i primärvården.

Metod

Intervjuer med vårdpersonal och patienter före och efter användning av Appen.

Resultat/förväntade resultat

En App-Demo är framtagen redo för pilottest i vården.

Förväntad betydelse av projektet är att skapa en gemensam plattform och gemensamt ”språk” mellan vårdgivare och patienten. Projektet kan underlätta evidensbaserad kunskapsöverföring till patienter och på ett pedagogiskt sätt förklara patientens tillstånd.

Senast ändrad 2021-02-03