Virtual Reality för att bota ångest i primärvården

Projektets mål är att utveckla en effektiv och användarvänlig VR-metod vid behandling av patienter med ångest inom primärvården.

Verksamhet: AVC Gustavsberg

Ämne: Psykisk Hälsa

Målgrupp: Psykolog

Projektledare: Erik Hedman-Lagerlöf, Joakim Blendulf, Jan Gulliksen

Projektmedlemmar: Johan Lundin, Hedda Nyman, Daniel Björkander

Forskningsledare: Erik Hedman-Lagerlöf

Finansiering: SLL Innovation

 

Beskrivning

För att öka tillgängligheten till effektiv behandling vid ångestsyndrom pågår nu ett projekt vid Gustavsbergs AVC som undersöker om Virtual Reality kan användas som ett hjälpmedel vid psykologisk behandling. Primärvårdspatienter med agorafobisk rädsla genomgår i detta projekt behandling med kognitiv beteendeterapi där de tränar på att hantera svåra situationer (tex. åka tunnelbana i rusningstid) genom filmbaserad virtual reality. Om detta projekt faller väl ut kan primärvården kraftigt öka sin kapacitet att erbjuda evidensbaserad psykologisk behandling, säger projektledare Erik Hedman-Lagerlöf.

Bakgrund

Ångestsyndrom är mycket vanligt förekommande och innebär ett stort lidande för den drabbade och höga kostnader för sjukvård och samhälle. Kognitiv beteendeterapi (KBT) baserad på exponering, dvs. gradvis systematiskt närmande till det patienten fruktar, har mycket god evidens, men tillgängligheten till behandlingen är starkt begränsad. Detta eftersom det är mycket tidskrävande för sjukvården att erbjuda KBT då det kräver att behandlare och patient tillsammans söker upp och exponerar sig för de fruktade situationerna. Virtual Reality (VR), dvs. en metod där interaktiv 3D-teknik används för att träna exponering kan vara ett sätt skapa praktiska förutsättningar för att kunna bedriva evidensbaserad vård för denna stora patientgrupp.

Målsättning med projektet

Målsättningen med projektet är att utveckla en effektiv och användarvänlig VR-metod vid behandling av patienter med ångest inom primärvården. Hypotesen är att 360° filmbaserad VR är en teknik som kan integreras i KBT och ge en så hög grad av verklighetsupplevelse att den är effektiv vid behandling av ångest. I en första fas prövas VR-metoden vid behandling av paniksyndrom med agorafobi. Det övergripande syftet med projektet är att öka tillgängligheten till evidensbaserad vård för den stora gruppen patienter med ångestsyndrom.

Metod

Projektet innehåller 4 faser: (fas 1) utveckling av koncept för klinisk tillämpning av VR, dvs. hur metoden kan integreras för primärvårdspatienter med ångest, (fas 2) 360° filmning och utveckling av VR-prototyp baserat på framarbetat koncept i fas 1, (fas 3) utvärdering av VR-prototypen i klinisk miljö vid Gustavsbergs akademiska vårdcentral, och (fas 4) förbättringar av konceptet baserat på utvärdering i fas 3 samt planering för implementering.

Nytta för sjukvården

Den VR-teknik som utvecklas inom ramen för projektet kommer att innebära förutsättningen för att primärvården ska kunna arbeta med evidensbaserade metoder för patienter med psykisk ohälsa ökar på ett mycket kraftfullt sätt. Implementering av VR kommer att möjliggöra att en mycket stor patientgrupp, som idag inte erbjuds evidensbaserad vård, kan få tillgång till mycket effektiv psykologisk behandling. Detta kan leda till en stor ökning av livskvalitet och minskat lidande för en grupp som lider av ett tillstånd som obehandlat ofta är kroniskt.

Senast ändrad 2021-01-05