Varför slutar vissa och andra inte inom primärvården?

Syftet med studien är att kartlägga faktorer som är avgörande för valet att byta arbetsplats bland läkare och sjuksköterskor i primärvården i Stockholms län.

Verksamhet: AVC Hässelby/Akalla

Projektledare: Marina Taloyan

Projektmedlemmar
- Gun Johansson, CAMM
- Antonia Jacobaeus, Företagshälsovård
- Maria Albin, CAMM

Forskningsledare: Marina Taloyan

 

Beskrivning

Det finns en ökande personalbrist och bristande kontinuitet inom vården. En del av problematiken är att befintlig personal väljer att lämna sina arbetsplatser. Detta ökar ytterligare belastningen på de som blir kvar. Det saknas kunskap om varför vissa stannar men andra beslutar att gå.

En ökad förståelse för den underliggande problematiken ger möjlighet att förbättra bemanning och kontinuitet och därmed att förbättra arbetsmiljö och arbetshälsa, men även vårdens kapacitet och kvalitet. Förväntningarna är stora på att primärvården i ökad omfattning skall avlasta slutenvården.

Syfte

Syftet med studien är att kartlägga faktorer som är avgörande för valet att byta arbetsplats bland läkare och sjuksköterskor i primärvården i Stockholms län.

Metod

Studien metodik blir både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativa data från de årliga medarbetarenkäterna kombineras med befintliga enkätdata från studier av sjukskrivning av sjukvårdspersonal (inklusive primärvård). I den kvalitativa delen kommer djupintervjuer och fokusgruppsintervjuer genomföras. För denna del sker rekrytering via akademiska vårdcentraler (AVC) i Stockholms län.

Resultat/förväntade resultat

Projektet förväntas ge ett underlag för mer riktad förbättring av arbetsplatsklimatet, kulturen och/eller eventuellt ett strukturerat kvalitetsarbete inom vården som gör att flera väljer att stanna på samma arbetsplats. Forskargruppens förankring i primärvården ger goda förutsättningar för att sprida och nyttiggöra resultaten.

 

Senast ändrad 2021-01-18