Vad tycker de äldre på vårdcentralen om digital vård? - En kvalitativ studie vid Capio Södermalms vårdcentral

Författare: Jonathan Björck

E-post: jonathanbjorck@me.com

Vårdcentral arbetet utfördes på: Capio VC Södermalm

Program/kurs: VESTA VP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Solvig Ekblad

 

ABSTRACT

Bakgrund

Digitalvård, vård genom digitalt hjälpmedel utan fysisk kontakt, har blivit en vårdform som används inom primärvården. Trenden är att den kommer att användas i större utsträckning. Studier har visat att äldre personer använder digital vård i mindre grad än yngre.

Syfte

Att undersöka äldre personers inställning, erfarenhet och hur de skulle vilja att digital vård ska genomföras för att de ska använda den i högre grad.

Material & metod

Studien utformades som en kvalitativ intervjustudie på Capio Vårdcentral Södermalm. Personer som intervjuades anmälde sig frivilligt. Ett strategiskt urval genomfördes utifrån kön och ålder. Personer under 65 år samt personer som inte tidigare använt digital vård exkluderades. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes utifrån en frågeguide. Materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.

Resultat

Det övergripande temat var äldre patienter är positivt inställda till digital vård men saknar förtroende och kunskap kring vårdformen. Äldre patienters erfarenhet, upplevelse och vilja hur den digitala vården ska utformas beskrivs inom kategorierna digital vård underutnyttjad och dålig kunskap i ämnet, föredrar video och vill få en bestämd tid, positivt inställda till digital vård men ser negativa aspekter med vårdformen. Äldre patienter på Capio Vårdcentral Södermalm har lite kunskap om digital vård, önskar få bestämma konsultationstiden själva, vill helst ha det digitala vårdbesöket med sin husläkare samt att de ser positivt på den digitala tekniken men har vissa tveksamheter till den.

Slutsats

Studien visar att äldre patienter är generellt positiva till digital vård men att de saknar vana, kunskap samt upplever mindre förtroende till vårdformen jämfört med fysiska besök.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta