Utveckling av distriktssköterskans tobakspreventiva arbete i Stockholms läns landsting – en kartläggning av tobaksavvänjning

Under 2010 gjordes en kartläggning av tobaksavvänjningen inom primärvården i Stockholms län.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Levnadsvanor

Ämne: Levnadsvanor, Omvårdnad, Pedagogik

Målgrupp: Distriktssköterska

Projektledare: Lena Lundh distriktssköterska, lena.k.lund@sll.se

Projektmedlemmar:
- Kristina Bergström, distriktssköterska, vårdutveckledare
- Lene Nordstrand, distriktssköterska, vårdutvecklingsledare
- Maria Lund, folkhälsovetare APC

Finansiering: Ekonomiskt stöd från Statens Folkhälsoinstitut

 

Beskrivning

Under 2010 gjordes en kartläggning av tobaksavvänjningen inom primärvården i Stockholms län. Enkäter skickades ut till alla vårdcentral/husläkare med husläkaravtal. Enheten ombads att besvara om de hade en tobaksansvarig, om så var fallet så ombads den tobaksansvariga besvara frågor om tobaksavvänjning. Svarsfrekvensen var 67 % och av dessa svarade 58 % att de hade en tobaksansvarig anställd Hälften av de svarande vårdcentralerna hade en tobaksansvarig (90 % av de tobaksansvariga besvarade enkäten) . Cirka hälften av dessa har avsatt tid för att bedriva rökavvänjning vilket innebär att det finns outnyttjade resurser i primärvården när det gäller tobaksavvänjning.

Senast ändrad 2021-01-18