Uppnås behandlingsmål för hypertoni på Forums vårdcentral?

Författare: Rehema Hjerpe

E-post: rehema.hjerpe@sll.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Forums vårdcentral

Program/kurs: VESTA VP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-11-24

Vetenskaplig handledare: Holger Theobald

 

ABSTRACT

Bakgrund

Hypertoni är en vanlig sökorsak inom primärvården och en av huvudorsakerna till kardiovaskulär sjukdom. Endast cirka 50 % av patienter med behandlad hypertoni uppnår målblodtryck.

Syfte

Att undersöka hur stor andel patienter med okomplicerad hypertoni på Forums vårdcentral som uppnår målblodtryck, och i vilken omfattning riskfaktorerna BMI (body mass index) och rökvanor registreras i journaler.

Material & metod

Studien är en kvantitativ retrospektiv journalstudie som utfördes på patienter ≥ 18 år listade på Forums vårdcentral med okomplicerad hypertoni under perioden 20190101-20191231. Take Care och MedRave 4 användes för extrahering av data avseende kön, ålder, den senaste blodtrycksmätningen som hade registrerats i journalen, samt förekomst av BMI och rökvanor under studieperioden. Målblodtryck definierades som blodtryck <140/90 mm Hg. Statistiska könsskillnader beräknades med chi-2 test.

Resultat

Studiepopulationen utgjordes av 583 patienter. Andelen patienter som uppnådde målblodtryck var 314/583 (54%). Det förelåg ingen signifikant skillnad i andel män 135/234 (58%) respektive kvinnor 179/349 (51%) som uppnådde målblodtryck, (p=0,13). Andelen patienter med registrerad BMI var 373/583 (64%). BMI registrerades i signifikant större omfattning hos män 162 /234 (69%) än hos kvinnor 211/349 (61%), (p=0,03). Andelen patienter med registrerade rökvanor var 389/583 (67%). Det förelåg ingen signifikant skillnad i andel män 163/234 (70%) respektive kvinnor 226/349 (65 %) som hade registrerade rökvanor, (p=0,22).

Slutsats

Endast hälften av patienterna uppnådde målblodtryck. En stor andel av patienterna hade registrerade rökvanor respektive BMI, dock registrerades BMI i signifikant större omfattning hos män än kvinnor. Insatser bör göras för att fler ska uppnå målblodtryck, samt förbättring i jämlik kontroll och registrering av riskfaktorer.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta