Uppföljning och behandling av hypertoni hos patienter med Diabetes typ 2 på Barkarby vårdcentral

Författare: Sangar Zerdesti

E-post: sangar.zerdesti@sll.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Barkarby VC

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Charlotta Nylén

 

ABSTRACT

Bakgrund

Diabetes Mellitus typ 2 är en metabol sjukdom som leder till ökad morbiditet och mortalitet. Komplikationerna kan minskas genom god sjukdomskontroll där HbA1c, blodtryck och albuminuri är viktiga prognostiska parametrar.

Syfte

Att undersöka hur Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård för kvinnor respektive män med Diabetes typ 2 följs på Barkarby Vårdcentral utifrån HbA1c, blodtryck, screening av albuminuri och ACEI/ARB-behandling vid förhöjt blodtryck.

Material & metod

En retrospektiv, kvantitativ journalstudie för perioden 2019-01-01 till och med 2019-12-31. Studiepopulationen utgjordes av 359 män och kvinnor från 18 år och uppåt med diagnosen Diabetes Mellitus typ 2 listade på Barkarby vårdcentral som träffat läkare eller diabetessjuksköterska. Journalsystemet Take Care och rapportverktyget MedRave 4 användes för extrahering av data. Skillnader i andel uppnådda målvärden för HbA1c och hypertoni beräknades med chi-2 test i programmet PAST.

Resultat

Av 342 patienter uppnådde 205 (60%) målvärdet för HbA1c varav 95/141 (67%) kvinnor och 110/201(55%) män. Signifikant könsskillnad, p=0,019. Av 349 patienter uppnådde 214 (61%) målblodtryck varav 87/144 (60%) bland kvinnor och 127/205 (62%) bland män. Ingen signifikant könsskillnad, p= 0,77. Av 135 patienter med blodtryck ≥140/85mmHg behandlades 89 (66%) med ACEI/ARB. Av 359 patienter screenades 326 (91%) för albuminuri.

Slutsats

På Barkarby vårdcentral uppnådde en större andel målvärde för HbA1c och blodtryck samt screenades för albuminuri i större utsträckning jämfört med riket och Stockholmsregionen. Åtgärder bör fortsätta för att öka andelen som uppnår målvärdet för HbA1c och blodtryck samt screena samtliga diabetiker årligen. För diabetiker med förhöjt blodtryck bör möjligheten till behandling med ACEI/ARB ses över.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta