Uppföljning av patienterna på vårdcentralen Solnas Hjärta med sänkningsreaktion (SR)>40mm/h avseende om de fått en medicinsk förklarande orsak till detta

Författare: Caroline Larsson

E-post: caroline@solnashjarta.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Solnas Hjärtas VC

Program/kurs: VESTA VP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-12-16

Vetenskaplig handledare: Charotta Nylén

 

ABSTRACT

Bakgrund

Sänkningsreaktionen (SR) används som hjälp i diagnostiken av olika inflammatoriska tillstånd. SR är varken sensitiv eller specifik och konsensus råder inte avseende referensområde. En studie i Storbritannien visade att incidensen för sjukdom ökade med stigande SR i ett dos-responsförhållande. Mycket är oklart angående hur SR ska användas och tolkas.

Syfte

Analysera hur stor andel av patienterna med SR > 40 mm/h på Vårdcentralen Solnas Hjärta som fått en medicinskt förklarande orsak och om det finns könsskillnader.

Material & metod

En kvantitativ retrospektiv journalstudie där studiepopulationen bestod av 58 kvinnor och 24 män som under 2013-03-18 till 2020-12-31 hade SR > 40 mm/h, information extraherades från MedRave. Från journalgenomgångar i TakeCare grupperades medicinska förklaringar i: infektioner, maligniteter, reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar som bedömts kunna ge förhöjd SR. Könsskillnader testades med Chi-2 test i programmet PAST.  

Resultat

Av provsvaren på SR visade 128 (6 %) SR > 40 mm/h, efter exklusion var det 58 (71 %) kvinnor och 24 (29 %) män. Av dessa 82 personer hade 38 (46 %) fått en medicinsk förklarande orsak. Ingen statistiskt signifikant könsskillnad förelåg, p = 0,95. Reumatiska sjukdomar dominerade avseende förklarande orsaker till förhöjd SR.

Slutsats

SR-provtagning bör ses över då endast en liten andel av patienterna visade förhöjt värde och mindre än hälften hade en medicinskt förklarande orsak. För att bedöma hur SR ska användas och när fördelarna överväger nackdelarna med utvidgad utredning behövs fler större, heltäckande studier. Studier med möjlighet att följa patienten oavsett vårdgivare och där orsak till SR-provtagning inkluderas.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta