TOR - ett nytt arbetssätt som kan underlätta vårdpersonalens arbete med tobaksavvänjning

TOR (Tobaksavvänjning på recept) är en behandlingsmetod som består av rådgivning om tobak i minst tio minuter, ett individanpassat ”recept” på behandling för att sluta använda tobak. Här ingår också uppföljning vid minst ett tillfälle. Metoden utgår från tidigare forskning och riktlinjer på området.

Verksamhet: Enhet Levnadsvanor

Ämne: Levnadsvanor, Tobaksprevention

Målgrupp: Alla

Projektledare: Lena Lundh

Projektmedlemmar: Lene Nordstrand, Lena Lundh

Forskningsledare: Tanja Tomson, KI

Finansiering: Socialstyrelsen 2019 och 2020

Projektstart: 2019

 

Beskrivning

Syftet med projektet är att undersöka införande av TOR som rutin i primärvården. Under rådgivningen om tobak upprättar vårdpersonalen tillsammans med patienten en behandlingsplan för att sluta använda tobak nedskriven på en särskild receptblankett. Behandlingsplanen kan t.ex. bestå av rådgivning, läkemedel och andra åtgärder. Vill du lära dig mer om TOR finns 8 korta filmer att se:

APC arrangerar också återkommande utbildningar om enkla råd vid tobaksavvänjning och metoden se mer på hemsidan under utbildningar. TOR är ett pågående utvecklingsarbete och alla deltagande verksamheter följs upp med enkäter, registrerade KVÅ koder och kvalitativa intervjuer.

Läs mer om TOR Leppänen, A. Tobacco Cessation on Prescription – A primary healthcare intervention targeting socioeconomically disadvantaged areas in Stockholm avhandling hösten 2019: