Tonårssömn - sömnfrämjande interventioner på högstadiet

Allt fler tonåringar sover för lite. På kort sikt påverkas den psykiska hälsan såväl som skolprestationerna. På längre sikt ökar risken för att lämna skolan utan godkända betyg och för långvariga hälsoproblem. Skolan är en naturlig arena att nå ut till tonåringar och elevhälsan har förutsättningar för att bedriva hälsofrämjande insatser.

Verksamhet: Enhet Levnadsvanor

Ämne: Psykisk hälsa, sömn

Projektmedlemmar: Christina Sandlund (KI/APC), Annika Norell-Clarke (ORU), Serena Bauducco (ORU)

Forskningsledare: Pernilla Garmy (HKR)

Projektstart: Oktober 2022

Beskrivning

Syfte

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka effekten och genomförbarheten av två skolbaserade sömninterventioner åk 7-8.

Bakgrund

Orsakerna till sömnbristen hos unga är flera: 24-timmarssamhället och lättillgänglig underhållning/sällskap via teknikanvändning, pubertetsrelaterad förändring i den cirkadiska rytmen och stress inför framtiden.

Metod

Tre-armad clusterrandomiserad studie som inkluderar ungdomar i åk 7-8. Vi jämför kortsiktiga och långsiktiga effekter av högintensiv sömnintervention (klassrumsundervisningsprogram), lågintensiv sömnintervention (mobilstopp före läggdags) och ingen intervention (kontroll). Vi kommer att jämföra programmen med hög och låg intensitet med hjälp av RE-AIM-ramverket.

Resultat/Förväntat resultat

Förväntat resultat är att båda interventionerna har en effekt på sömnlängd och sömnkvalitet men att den högintensiva interventionen har bättre långtidseffekter på sömn, och psykisk hälsa.

Betydelse/Förväntad betydelse

Resultatet kan bli vägledande för skolhälsans sömnfrämjande arbete och har potential att förebygga negativa konsekvenser för elever.