Tidig identifiering i primärvården av arbetspåverkande psykisk ohälsa

Projektet syftar till att implementera och utvärdera en metod för att i primärvården tidigt uppmärksamma arbetspåverkande psykiska besvär och initiera kontakt med närmsta chef/företagshälsa.

Verksamhet: AVC Hässelby/Akalla

Ämne: Hälsoinformatik

Projektledare: Lena Hillert och Marina Taloyan

Forskningsledare: Lena Hillert och Marina Taloyan

Finansiering: HSF

 

Beskrivning

Psykisk ohälsa vanligaste anledningen till sjukpenning och sjuk-/aktivitetsersättning. Tidiga åtgärder som involverar arbetsplatsen har visats underlätta återgång i arbete.

Syfte

Implementera och utvärdera en metod för att i primärvården för att tidigt uppmärksamma arbetspåverkande psykiska besvär och initiera kontakt med närmsta chef/företagshälsa.

Metod

Att i samarbete med primärvården ta fram en modell för användning av frågeformuläret LUCIE i samband med något av de första besöken för patienter med misstänkt arbetsrelaterad eller arbetspåverkande psykisk ohälsa. LUCIE innehåller två skalor: SVS (Stress-varnings-skalan) och UVS (Utmattnings-varnings-skalan). Utvärdering före och efter införande av LUCIE planeras genom att ta fram antal patienter som där husläkaren skrivit remiss till arbetsgivaren för kontakt med företagshälsovård (alt rehabkoordinator kontaktat arbetsgivare); sjukskrivning (i aktuella diagnosgrupper) >14d och processutvärdering genom enkät och intervjuer med husläkare och rehabkoordinatorer.

Resultat/förväntade resultat

Tidig identifiering av patienter med högrisk för sjukskrivning underlättar konkretisering av behandling och patientens egen vård. Dessutom underlättas återgång i arbete om tidiga åtgärder involverar arbetsplatsen.

Senast ändrad 2021-01-05