SVF i primärvården: Kartläggning av personalens uppfattning om tillämpning, egen kunskap, arbetssätt och stöd av datasystem samt utvärdering av CaPrim-teamets insatser

Projektet syftar till att kartlägga personalens uppfattning om SVF med inriktning på tillämpning, egen kunskap, arbetssätt och stöd av datasystem samt att utvärdera om CaPrim-teamets intervention förändrade personalens uppfattning inom dessa områden.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Soma

Ämne: Cancer

Projektledare: Lena Törnkvist

Projektmedlemmar: Elinor Nemlander, Eliya Syed, Nazmije Kelmendi, Sara Eklöf, Camilla Svensson, Marika Larsson Lundgren

Forskningsledare: Lena Törnkvist

Finansiering: RCC

 

Beskrivning

Primärvården har en viktig roll i att tidigt upptäcka och fatta beslut om misstänkt cancer samt att starta standardiserade vårdförlopp (SVF). Socialstyrelsen och Regionalt Cancer Centrum (RCC) Stockholm-Gotland beskrev svårigheter med implementeringsarbetet i primärvården av SVF. För att skapa bättre förutsättningar för implementeringsarbetet startade RCC i samarbete med Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) kunskapsteamet Cancer i Primärvården (CaPrim).

Syfte

Att kartlägga personalens uppfattning om SVF med inriktning på tillämpning, egen kunskap, arbetssätt och stöd av datasystem samt att utvärdera om CaPrim-teamets intervention förändrade personalens uppfattning inom dessa områden.

Metod

CaPrim-teamet genomförde en intervention som omfattade tre delar: Interaktiv utbildning om SVF på vårdcentral, Stöd i journalsystemet Take Care för remittering enligt SVF samt Stöd i VISS för handläggning enligt SVF. Totalt 72 distriktsläkare/läkare och 78 distriktssköterskor/sjuksköterskor ingick i kartläggningen och 33 distriktsläkare/läkare och 42 distriktssköterskor/sjuksköterskor i utvärderingen.

Resultat

Kartläggningen visade att många läkare kände till SVF men också att det fanns ett ganska stort behov av mer kunskap, och av de förbättringar som CaPrim-teamet bidrog med i VISS och Take Care. Efter CaPrim-teamets intervention så var det en signifikant större andel läkare som uppgav att de hade tillräckliga kunskaper om SVF, visste vart patienten skulle remitteras vid start av SVF, alltid använde SVF vid välgrundad misstanke om cancer samt informerade patienten om kontakten med sjukhuset. Det var också en signifikant större andel läkare som hämtade och lätt hittade information om SVF på VISS och uppgav att denna var tydlig samt att journalsystemet gav stöd vid användning av SVF. För distriktssköterskorna var det en signifikant större andel som uppgav att de kände till SVF och att det hade tillräckliga kunskaper om SVF.

Betydelse

Resultatet indikerar att CaPrim-teamet på kort tid åstadkommit stora förändringar till det bättre men också att det finns ett stort fortsatt och långsiktigt behov av utvecklings- och utbildningsstöd inom ämnesområdet SVF och cancervård.

 

Senast ändrad 2021-02-02