Strukturerat omhändertagande av personer med hypertoni

Forskningsprojektets övergripande syfte är att med vetenskapliga metoder utforma en modell i primärvården för kardiovaskulär riskhantering och stöd till förbättrade levnadsvanor genom strukturerat sjuksköterskelett omhändertagande som inkluderar digitalt stöd för personer med hypertoni.

Verksamhet: Professionsutveckling

Ämne: Hjärta/kärl

Målgrupp: Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare i allmänmedicin, Undersköterska, Verksamhetschef

Projektledare: Charlotte Ivarsson

Projektmedlemmar: Christina Sandlund, Monica Bergqvist, Jan Hasselström, Axel Carlsson, Erik Hedman-Lagerlöf.

Forskningsledare: Christina Sandlund

Projektstart: 2021-01-01

 

Beskrivning

Forskningen syftar till att undersöka förekomst, effekter och erfarenheter av befintliga sjuksköterskeledda blodtrycksmottagningar i primärvården samt ta fram en modell för strukturerat sjuksköterskelett omhändertagande av personer med hypertoni, som inkluderar digitalt stöd, för att möta patientens och primärvårdens behov. Metoder vi kommer använda är enkät, registerdata, intervjuer och experience-based co-design (EBCD). Data till projektet kommer att inhämtas från dataregister, vårdpersonal, verksamhetschefer och patienter på vårdcentral inom Region Stockholm.

Projektet avser att utveckla primärvårdens process för omhändertagande av personer med hypertoni, i syfte att minska individens totala risk för kardiovaskulär händelse. Mottagningsmodellen, som inkluderar teknisk lösning i form av digitalt stöd, skulle kunna stötta och underlätta för personer med hypertoni att göra medvetna val för att positivt påverka sin hälsa. Genom modellen kan även kompetensutmaningen mötas.

Övrigt

Personer med hypertoni är den största patientgruppen inom primärvård och många har även samsjuklighet. Ett väl reglerat blodtryck och hälsosamma levnadsvanor utgör basen för omhändertagandet.

Kardiovaskulär prevention är ett av fyra områden som lyfts i Primärvårdsrapport 2021, framtagen av Regionalt programområde Primärvård.

Etikansökan godkänd av Etikprövningsmyndigheten.