Sjukskrivningar på vårdcentralen Söderdoktorn år 2018-2019 - en kartläggning med fokus på psykiatriska diagnoser

Författare: Karin Tägtström

E-post: karin.tagtstrom@soderdoktorn.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Söderdoktorn

Program/kurs: VESTA VP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-12-16

Vetenskaplig handledare: Solvig Ekblad

 

ABSTRACT

Bakgrund

Sjukskrivningar vid psykiatriska diagnoser ökar i Sverige. Stressrelaterade diagnoser ökar mest. Kvinnor i åldrarna 30–45 års ålder har särskilt hög risk.

Syfte

Att kartlägga sjukskrivningar på Söderdoktorn med fokus på psykiatriska diagnoser.

Material & metod

Studien var en deskriptiv, kvantitativ, retrospektiv, journalstudie. Sjukfall startade under 2018–2019 framtogs ur Medrave, kartlades utifrån kön, åldersgrupp och diagnosgrupperna psykiatriska diagnoser, depressiv episod, ångestsyndrom, stressrelaterade diagnoser samt utmattningssyndrom. Chi2-test användes för att kontrollera eventuell statistiskt signifikant könsskillnad och åldersskillnad.

Resultat

Totalt hittades 1046 sjukfall. Efter exklusion kvarstod 476 sjukfall varav 329 (69%) kvinnor och 147 (31%) män. Av det totala antalet sjukfall efter exklusion var 162 (34%) i åldersgruppen 20–44 år och 314 (66%) i åldersgruppen 45-69 år. Det var 63% som sjukskrevs för psykiatriska diagnoser. Depressiv episod var signifikant (p=0,04) vanligare bland männen, 14 (22%), jämfört med kvinnorna 27 (11%). Stressrelaterade diagnoser var signifikant (p<0,01) vanligare bland kvinnorna, 155 (66%), jämfört med männen 30 (46%). Ångestsyndrom var signifikant (p=0,05) vanligare i åldersgruppen 20-44 år, 26 (22%), jämfört med åldersgruppen 45-69 år, 24 (13%).

Slutsats

Sjukskrivningar på Söderdoktorn 2018-2019 orsakades till största delen av psykiatriska diagnoser. Jämförelse med nationella data indikerar att Söderdoktorn har en övervikt av stressrelaterade diagnoser i förhållande till depressiv episod och ångest. Denna kartläggning kan bidra till en medvetenhet om ämnet och vara en del i ett förbättringsarbete kring sjukskrivningar på Söderdoktorn

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta