Sjuksköterskeledda sömngrupper ger primärvårdens patienter bättre sömn och mående

Projektet syftar till att utvärdera distriktssköterskeledd gruppbehandling för insomni i primärvården.

Ämne: Mental hälsa

Målgrupp: Distriktssköterska

Projektledare: Christina Sandlund

Projektmedlemmar: Christina Sandlund, Gunnar Nilsson, Jerker Hetta, Mirjam Eksted, Jeanette Westman

Forskningsledare: Jeanette Westman

Handledare: Jeanette Westman

Finansiering: PPG, Stockholms läns landsting

 

Beskrivning

Distriktssköterskeledda sömngrupper baserad på kognitiv beteendeterapi för insomni (KBT-I) visades vara mer effektivt för att behandla insomni i primärvården än sedvanlig behandling (t.ex. sömnmedel). 165 patienter, 8 distriktssköterskor och 7 vårdcentraler i Stockholm deltog i studien. Att vidare implementera sömngrupper i primärvården skulle kunna bidra till förbättrad vård av patienter med insomni menar Christina Sandlund, doktorand i projektet.

Syfte

Utvärdera distriktssköterskeledd gruppbehandling för insomni i primärvården.

Metod

Randomiserad kontrollerad studie. I65 patienter med insomni lottades till gruppbehandling baserad på KBT-I, eller sedvanlig behandling. Patienterna fyllde i sömndagbok och frågeformulär före, efter och ett år efter behandling.

Resultat/förväntade resultat

Patienter som lottades till gruppbehandling förbättrades signifikant jämfört med de som lottades till sedvanlig behandling i utfallsmått som avser att mäta insomni; sömn (insomningstid, total sömntid, vakentid under natten, uppvaknanden, sömneffektivitet, sömnkvalitet); sömnmedelsanvändning och dagbesvär (trötthet, psykiskt välbefinnande, depressiva symptom, hälsorelaterad livskvalitet, allmän dagfunktion, oro för sömn, dagsömnighet, kroppslig trötthet, koncentrationssvårigheter, ohjälpsamma tankar/attityder relaterade till insomni). Samtliga förbättringar kvarstod ett år efter gruppbehandling.

Resultaten ger stöd för att sjuksköterskeledd KBT-I baserad gruppbehandling kan förbättra vården av patienter med insomni i primärvården.

Senast ändrad 2021-02-03