Samskapa en modell för en beteendeförändringsintervention hos personer med prediabetes: studier i primärvården

Målet med forskningsprojektet är att utveckla och testa effekten av en personcentrerad beteendeförändringsintervention som är samskapad mellan personer med prediabetes samt vårdpersonalen som jobbar med personer med prediabetes enligt design-thinking konceptet.

Verksamhet: Enhet Soma

Ämne: Diabetes/Endokrinologi

Målgrupp: Arbetesterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Handledare, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare - allmänmedicin, Specialistläkare - annat, ST-läkare, Student, Undersköterska, Verksamhetschef

Projektmedlemmar: Katri Harcke, Marit Graue, Christina Olsson, Timothy C Skinner, Nouha Saleh-Stattin

Forskningsledare: Nouha Saleh-Stattin

Finansiering: Diabetesförbundet, APC

Projektstart: 2020

Beskrivning

Syfte

Samskapa en beteendeförändringsintervention för att förebygga typ 2 diabetes hos personer med prediabetes.

Bakgrund

Målet med forskningsprojektet är att utveckla och testa effekten av en personcentrerad beteendeförändrings intervention som är samskapad mellan personer med prediabetes samt vårdpersonalen som jobbar med personer med prediabetes enligt design-thinking konceptet. Tidigare studier har visat att livsstilsförändrings interventioner i kontrollerade miljöer leder till minskad risk att utveckla typ 2 diabetes hos dem med prediabetes, men att det är svårt att implementera dessa interventioner i klinisk verksamhet. Vår hypotes är att genom att involvera personer med prediabetes och deras vårdgivare redan i utvecklandet av interventionen kommer att underlätta att implementera interventionen i primärvården.

Metod

Forskningsprojektet använder sig av human-centered design (HCD), som är en tre fas version av "design thinking", och som är utformad för att användas i primärvården. I fas 1, förståelsefasen, kommer vi skicka ut en enkät till vårdcentraler i Stockholm för att fråga hur de jobbar med prediabetes på de olika vårdcentralerna samt göra fokusgruppsintervjuer med personer med prediabetes samt med vårdpersonalen hur de ser på prediabetes. I fas 2, idéutformningen, kommer workshops göras där personer med prediabetes och vårdgivare har en dialog utifrån vad som kom fram i fokusgruppsintervjuerna och utforma idéer och teman som grund för en modell för en beteendeförändringsintervention. I fas 3, implementering, kommer modellen att pilottestat för att se om det är möjligt att göra i primärvården.

Förväntat resultat

Se om en beteendeintervention som är samskapad mellan personer med prediabetes och vårdpersonal underlättar implementeringen av interventionen i primärvården.

Förväntad betydelse

Förebygga uppkomst av typ 2 diabetes hos personer med prediabetes och minska komplikationer av sjukdomen.